CHUYÊN MỤC
QĐ số 920/QĐ-UBND ngày 19/9/2019  của UBND tỉnh Công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố​
- Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của tỉnh Gia Lai về việc Công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới (Lĩnh vực An toàn thực phẩm)và 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải của UBND các huyện, thị xã, thành phố​
- Quyết định số 487 ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Quyết định số 479 ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 01 thủ tục hành chính bãi bõ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của HTX thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện.
- 383/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai ngày 05/3/2019 Về việc công bố Danh mục  gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực NN &PT Nông thôn.
312/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai ngày 25/02/2019 Về việc công bố Danh mục 02 TTHC mới và bãi bỏ 02 TTHC trong lĩnh vực văn hóa.
-  Quyết định 
268/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai ngày 26/12/2018 Về việc công bố Danh mục 04 TTHC mới.
- Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 07/01/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về công bố danh mục gồm 130 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch - Đầu tư và 24 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện.

- Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về công bố 02 thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 03 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.

- Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 05 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 04 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 05 thủ tục hành chính sửa đổi, 21 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai, môi trường áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
 
- Quyết định 684/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. (file 1, flie 2, flie 3)

- Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về công bố 03 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 04 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 03 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về công bố 16 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Văn bản số 501/STP-KSTT ngày 01/6/2017 của Sở Tư pháp về danh mục thủ tục hành chính thuộc quyền giải quyết cấp huyện.
 
Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.


- Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 05 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc trách nhiệm thực hiện của các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập các cấp và các doanh nghiệp do UBND tỉnh quyết định thành lập.

- Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 10 thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện.

Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 07 thủ tục hành chính mới, 13 thủ tục hành chính sửa đổi và 04 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện.

Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã.

- Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về công bố 10 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đăng ký giao dịch đảm bảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện,thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 10 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực giao dịch đăng ký bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường.

- Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 10 thủ tục hành chính mới, 13 thủ tục bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của chi nhánh Văn phòng Đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 10 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

- Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 10 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

- Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 04 thủ tục hành chính mới, 04 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã.

-  Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 05 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện.

- Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 20/02.2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

- Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

- Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 07 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về công bố 05 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 về bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí, phương án thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu tư phương tiện đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 sửa đổi Điểm c, Khoản 4. Điều 2 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh Gia Lai.

- Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về công bố 05 thủ tục hành chính sửa đổi, 03 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về công bố 08 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.

- Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi Điểm b, Khoản b, Điều 1 của quy định về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh.


- Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 01 thủ tục hành chính mới, 04 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

- Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 04 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

- Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 04 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện.

- Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành đơn giá đền bù cây cối, hoa màu trên địa bàn tỉnh.
- Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 04 thủ tục hành chính mới,02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai, môi trường áp dụng tại UBND huyện, thị xã, thành phố. 

- Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 01 thủ tục hành chính, 01 thủ tục hành chính sửa đổi và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính


- Quyết định số  893/QĐ-UBND ngày  08/10/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 04 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 04 thủ tục hành chính mới, 08 thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 10 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyết giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trong đó có 3 thủ tục hành chính về xây dựng nông thôn mới).

- Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 22 thủ tục hành chính mới, 12 thủ tục hành chính sửa đổi và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

- Quyết định 166/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 27 thủ tục hành chính mới, 31 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 11 thủ tục hành chính mới, 16 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tư pháp thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.


- Quyết định số /QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 03 thủ tục hành chính mới, 04 thủ tục hành chính sửa đổi và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 11 thủ tục hành chính mới và 25 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 149/GP-TTĐT ngày 15/10/2012 của Cục pháp thanh, truyền hình
và trang thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông