CHUYÊN MỤC

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
- Luật Hợp tác xã năm 2012;
- Luật Đầu tư năm 2014;
- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã;
- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
- Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017;
- Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;
- Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập;
- Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai;
- Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Ban hành quy định ưu đãi đối với các cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
- Căn cứ Kế hoạch 41-KH/HU ngày 07/11/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện về việc thực hiện Kết luận số 77-KL/TU ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Căn cứ Kết luận số 151-KH/HU ngày 07/3/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện về các đề án, kế hoạch, chương trình thực hiện Kế hoạch số 41-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND huyện Phú Thiện thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phú Thiện.

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Skip Navigation Links.

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • Tổ dân phố 4, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 149/GP-TTĐT ngày 15/10/2012 của Cục pháp thanh, truyền hình
và trang thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông