ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA   XÃ IA YENG                                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
      Số: 54 /TB-UBND
   
   
 
                                                                      Ia Yeng, ngày 16 tháng 6 năm 2020
 
THÔNG BÁO
V/v hướng dẫn sản xuất vụ Mùa năm 2020
 
 
 

                                Kính gửi:   Thôn trưởng các thôn.

     Căn cứ Thông báo số 14/TB-PNN ngày 12/ 6 /2020 của Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Phú Thiện về hướng dẫn sản xuất vụ Mùa 2020.
     Nay UBND xã Ia Yeng thông báo cho các thôn được biết lịch gieo trồng vụ Mùa năm 2020 trên địa bàn như sau:


     I. Lịch gieo trồng đối với một số cây trồng chính:
     1. Đối với cây lúa nước:
     - Các khu vực chủ động nguồn nước tưới từ công trình thủy lợi Ayun Hạ và các trạm bơm nước, tập trung xuống giống đại trà trong khung thời gian từ ngày 25/ 6 /2020 đến ngày 25/ 6/2020.
     - Những vùng có nguy cơ thiếu nước vào cuối vụ (mùa khô) đề nghị các HTX NN, TDV khuyến cáo người dân sản xuất tập trung hoặc kiến nghị, đề xuất với UBND xã biết để điều chỉnh cho phù hợp.
     2. Đối với các cây khác như cây ngô, khoai lang, đậu đỗ các loại, …:
     Đề nghị Thôn trưởng các thôn tuyên truyền, vận động các hộ dân tranh thủ làm đất gieo trồng sớm khi đất còn đủ ẩm để hạn chế thiệt hại do thiếu nước tưới có thể xảy ra ở giai đoạn cuối vụ. Tiến hành xuống giống từ ngày 25/6/2020 đến 05/ 7/2020.
     3. Đối với cây mía:
     Đối với những diện tích đã xuống giống trong tháng 01, 02/2020 cần tiếp tục thực hiện các biện pháp kỹ thuật tập trung chăm sóc, làm cỏ kết hợp bón phân, chủ động nguồn nước tưới từ giếng khoan, ao, hồ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sinh trưởng của cây mía. Đối với mía trồng mới, chủ động phối hợp với nhà máy đường Ayun Pa để tổ chức trồng vào thời điểm thích hợp.
      * Lưu ý:
     - Trường hợp các vùng sản xuất cây trồng cạn như cây ngô, đậu đỗ, lúa rẫy, mía…Nếu có mưa sớm và ẩm độ trong đất bảo đảm hoặc chủ động nước tưới thì có thể tổ chức gieo trồng sớm.
     - Đối với cây lúa nước và hoa màu dùng nước công trình Ayun Hạ thì phải căn cứ vào thời gian mở nước phục vụ sản xuất mà bố trí giống và thời điểm gieo sạ cho phù hợp.
     - Một số công việc cần tập trung giải quyết từ nay đến khi gieo trồng:
     + Khẩn trương thu hoạch dứt điểm các loại cây trồng đến kỳ thu hoạch (nếu có).
     + Cày ải, phơi đất, cách ly thời gian gieo sạ vụ Đông Xuân so với thu hoạch vụ Mùa từ 25-30 ngày để khống chế sự phát triển của mầm bệnh.
     + Chuẩn bị giống, vật tư để gieo trồng đúng lịch thời vụ này.
     II. Về cơ cấu giống:
     Đề nghị Thôn trưởng các thôn tuyên truyền, vận động các hộ dân sử dụng giống xác nhận, giống ngắn ngày có có năng suất, chất lượng khá, ngon cơm, cứng cây, chống đổ ngã, chống chịu sâu bệnh hại tốt. Đồng thời áp dụng quy trình sản xuất “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”, cụ thể:
     1/ Đối với giống lúa: Cần tích cực nhân rộng một số bộ giống như OM4900, LH12, TBR225, Bắc Thơm 7, BC 15, nếp 87,97,…
     2/ Đối với giống Ngô: Cần tập trung nhân rộng sản xuất các giống CP 888, Bioseed 9698, LVN 10,  Ngô ngọt của công ty Đồng Giao…
     3/ Đối với giống Mía: Sử dụng các giống K88-92, K84-200, K95-84, LK92-11và K94-2-4-83.
     4/ Đối với giống Sắn : KM140, KM 94,…
     III. Về lịch mở và cắt nước vụ Mùa 2020:
     1/ Lịch mở nước vụ Mùa 2020: Lúc 7giờ ngày 20/6/2020.
     2/ Dự kiến lịch cắt nước vụ Mùa 2020: Vào  ngày 15/11/2020.
     Nhận được Thông báo này, yêu cầu Thôn trưởng các thôn trên địa bàn xã triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
-Như kính gửi;                                                                                                                        CHỦ TỊCH
-Lưu: VT.                                                                                  
 
 
                                                                               
                                                                                                                                          Dương Văn Tuấn 
 
 
 
 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Yeng - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Chủ tịch UBND xã Ia Yeng.