ỦY BAN NHÂN DÂN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      XÃ IAYENG                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

       
   
     
 
 
Số: 37  /TB - UBND                                             Ia Yeng, ngày 27 tháng 4 năm 2020
 
THÔNG BÁO
“V/v treo cờ Tổ Quốc chào mừng 45 năm ngày ngày giải phóng miền Nam 30/4
 và Quốc tế lao động 1/5”
 
 
   
 
     Thực hiện thông báo số: 13 /TB-UBND ngày 17 / 4 / 2020 của UBND huyện Phú Thiện về việc “V/v treo cờ Tổ Quốc chào mừng 45 năm ngày ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động ngày 1/5”.


     Nay UBND xã Ia Yeng thông báo cho các thôn, các đơn vị đóng chân trên địa bàn xã và nhân dân chào mừng 45 năm ngày ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động ngày 1/5.
     Thời gian treo cờ Tổ Quốc và Băng rôn:
     - Từ sáng ngày: 30/4/2020 đến hết ngày 01/5/2020.
     Nhận được thông báo này yêu cầu thôn trưởng và các đơn vị đóng chân trên đia bàn xã thông báo, hướng dẫn, vận động nhân dân, nhân viên, treo Tổ quốc và Băng rôn chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động ngày 1/5”
     * Khẩu hiệu: Nhiệt liệt chào mừng 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước ( 30/4/1975 – 30/4/2020) và ngày Quốc tế lao động 1/5!
     Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị và các thôn thông báo rộng rãi cho nhân dân trên địa bàn xã được biết và thực hiện./.

Nơi nhận: 
- 7 trưởng thôn;                                                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Xà          
 - Các đơn vị;                                                                                                                CHỦ TỊCH
- Lưu Vt.                                                                                                                             
 
 
 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Yeng - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Chủ tịch UBND xã Ia Yeng.