ỦY BAN NHÂN DÂN
         XÃ IA YENG
 
 
 
 

Số: 29 /UBND-TH
V/v tổ chức dọn vệ sinh môi trường
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   
         Ia Yeng, ngày 23 tháng 6 năm 2020
 
 
                                                  Kính gửi:
                                                                  - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã;
                                                                  - Ban nhân dân các thôn.

     Thực hiện văn bản số:  626/UBND-TH ngày 22/6/2020 của UBND huyện Phú Thiện về việc tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường và chỉnh trang đô thị, UBND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.
     Để đảm bảo công tác vêh sinh môi trường phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-202; UBND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã, Ban nhân dân các thôn triển khai một số nội dung sau:


     1. Các đơn vị đóng chân trrên địa bàn xã tổ chức dọn vệ sinh môi trường trong và xung quanh trụ sở làm việc của đơn vị mình.
     2. Ban nhân dân các thôn thông báo rộng rãi cho nhân dân của thôn tổ chức dọn vệ sinh, thu gom rác thải trên các tuyến đường trong khu dân cư, xung quanh nhà thuộc thôn mình quản lý.
     3. Thời gian hoàn thành: trước ngày 25/6/2020.
     
 Nhận được văn bản này, đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã và Ban nhân dân các thôn triển khai thực hiện./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã;
- Lưu: VT.
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Nguyễn Quyết Thắng
 
 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Yeng - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Chủ tịch UBND xã Ia Yeng.