ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ IA YENG
                                                                            
 
   
Số:  26 /UBND-TH
V/v tổ chức tuyên truyền trực quan phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   
                                  Ia Yeng, ngày 19 tháng 6 năm 2020

 
 
                                                   Kính gửi:
                                                                  - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã;
                                                                  - Chi bộ các thôn;
                                                                  - Ban nhân dân các thôn.
 
     Căn cứ Công văn số 549/UBND-TH ngày 28/5/2020 của UBND huyện Phú Thiện về việc tổ chức tuyên truyền trực quan phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã, cấp ủy chi bộ các thôn và Ban nhân dân các thôn triển khai tuyên truyền một số nội dung sau:


     1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc xã và cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn xã
     - Thực hiện việc treo cờ và tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan; mỗi cơ quan 01 băng rôn.
    - Thông báo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thực hiện treo cờ Tổ quốc theo quy định.
     2. Ban nhân dân các thôn
      - Thực hiện việc treo cờ Tổ quốc, cờ chuối và tuyên truyền trên băng rôn khẩu hiệu ở cổng chào khu dân cư.
     - Phối hợp ban, ngành của thôn tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc chào mừng theo đúng quy định.
     - Rà soát, xử lý các điểm đổ rác thải tập trung trên địa bàn thôn. Vận động nhân dân ra quân tổng vệ sinh khu dân cư, đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp.
     - Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, loa phát thanh thôn, làng.
     3. Đề nghị cấp ủy chi bộ các thôn chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể thôn phối hợp Trưởng thôn triển khai có hiệu quả nội dung nêu trên.
     4. Thời gian thực hiện
    
 - Thời gian treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ quan, đơn vị và các thôn, làng hoàn thành trước Đại hội Đảng bộ huyện 07 ngày (từ ngày 21/6/2020 đến hết ngày 30/6/2020).
     - Thời gian treo cờ Tổ quốc tại hộ gia đình hoàn thành trước Đại hội Đảng bộ huyện 03 ngày đến khi kết thúc Đại hội (từ ngày 25/6/2020 đến hết ngày 30/6/2020).
     - Thời gian tổng vệ sinh: Trước Đại hội đảng bộ huyện 7 ngày (trước ngày 21/6/2020).
     5. Khẩu hiệu tuyên truyền
         
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
     
* Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị, ban nhân dân các thôn không treo băng rôn, cờ quá cũ, bạc màu; băng rôn rách, chữ không ngay ngắn, mất dấu …; không treo ở vị trí quá thấp, gần nơi không đảm bảo vệ sinh môi trường.
     
Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã, chi bộ các thôn và Ban nhân dân các thôn quan tâm phối hợp triển khai thực hiện./
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã;
- Lưu: VT.           
 
                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                      KT. CHỦ TỊCH
                                    PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
                                    Nguyễn Quyết Thắng
 
   
 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Yeng - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Chủ tịch UBND xã Ia Yeng.