ỦY BAN NHÂN DÂN
      XÃ IA YENG  
 
 
 
 

Số: 35 /UBND-TH
V/v tuyên truyền Kỳ thi tốt nghiệp
  trung học phổ thông năm 2020
                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

                                      Ia Yeng, ngày 21 tháng 7 năm 2020
 
 
                                     Kính gửi:
                                                      - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã;
                                                      - Mặt trận, các đoàn thể xã;
                                                      - Ban nhân dân các thôn.
 
     Căn cứ Công văn số: 118 /VHTT-TH ngày 17/7/2020 của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Thiện về việc hướng dẫn triển khai tuyên truyền Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2020.
     Để góp phần cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và tuyển sinh năm 2020 được triển khai nghiêm túc, trung thực, công bằng, an toàn, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh trong điều kiện còn nguy cơ của dịch bệnh. UBND xã đề nghị các đơn vị, ban nhân dân các thôn quan tâm triển khai tuyên truyền một số nội dung sau:


     Tiếp tục tuyên truyền về Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2020 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 07/7/2020, Văn bản số 195/TB-VP ngày 8/7/2020 của Văn phòng UBND huyện về việc Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Ngô-  Phó chủ tịch thường trực UBND huyện tại cuộc họp triển khai các nội dung liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 (gửi kèm VB số 195/TB-VP ngày 8/7/2020 của Văn phòng UBND huyện).
     Tuyên truyền nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành và toàn thể xã hội nhằm phối hợp chặt chẽ trong tổ chức Kỳ thi, đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng Quy chế thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, giảm tốn kém về thời gian, chi phí của xã hội và người học, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ, nguyện vọng chính đáng của học sinh.
     Tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 như: Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, các quy định, hướng dẫn liên quan kỳ thi; tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức ôn tập cho học sinh, học viên trong các trường THPT, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện;  thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác các quy định, thông tin cần thiết về Kỳ thi và công tác tuyển sinh; giải đáp kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến Kỳ thi và tuyển sinh.
     Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa có điều kiện tham dự kỳ thi, không để học sinh nào phải bỏ thi vì gặp quá khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.
     Tuyên truyền việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động liên quan đến kỳ thi, nhất là việc đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng nhằm hạn chế tối đa việc đi lại nhiều lần không cần thiết của học sinh, tránh gây khó khăn, phiền hà cho học sinh, phụ huynh học sinh và các tổ chức, cá nhân trước, trong và sau Kỳ thi.
     Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, tuyên truyền, thông tin kịp thời những nội dung liên quan đến Kỳ thi như: công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, công tác bảo mật, bảo vệ an toàn đề thi, bài thi tại các điểm thi trong ngày thi; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm; công tác xử lý các sự cố liên quan đến Kỳ thi.
           Chi tiết Chỉ thị số 11/CT-UBND được đăng trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại địa chỉ:
https://gialai.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/11ct-ubnd.3908.aspx

     Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã, Ban nhân dân các thôn quan tâm triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã;
- Lưu: VT.                
         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                   KT. CHỦ TỊCH
                  PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
              Nguyễn Quyết Thắng
 
 
 
 
 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Yeng - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Chủ tịch UBND xã Ia Yeng.