ỦY BAN NHÂN DÂN 
      XÃ IA YENG 
 
 
 
 

   Số: 36  /UBND-TH
V/v hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 7
                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

                                       Ia Yeng, ngày 21 tháng 7 năm 2020
 
 
                                        Kính gửi:
                                                        - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã;
                                                        - Mặt trận, các đoàn thể xã;
                                                        - Ban nhân dân các thôn.
 
     Thực hiện Công văn số: 119 /VHTT-TH ngày 17/7/2020 của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Thiện về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 7. UBND xã đề nghị các đơn vị, ban nhân dân các thôn quan tâm triển khai tuyên truyền một số nội dung sau:


      Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các giải pháp phòng, chống bệnh bạch hầu tại tỉnh Gia Lai theo chỉ đạo tại Công văn số 1388/UBND-KGVX ngày 06/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu theo Công điện số 862/CĐ-TTg ngày 08/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 647/TTCS-TTTH ngày 13/7/2020 của Cục Thông tin cơ sở về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống bệnh bạch hầu trên hệ thống thông tin cơ sở, văn bản 116/VHTT-TH ngày 7/7/2020 của Phòng VH&TT về việc tuyên truyền phòng chống dịch, bệnh bạch hầu trên địa bàn huyện.
     Tiếp tục tập trung tuyên truyền về Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2020 theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 07/7/2020; Văn bản số 195/TB-VP ngày 8/7/2020 của Văn phòng UBND huyện về việc Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Ngô-  Phó chủ tịch thường trực UBND huyện tại cuộc họp triển khai các nội dung liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành và toàn xã hội nhằm phối hợp chặt chẽ trong tổ chức Kỳ thi diễn ra đảm bảo nghiêm túc, an toàn
     Thông tin, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020) trên địa bàn; tuyên truyền các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng; biểu dương gương thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công điển hình và một số cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác chăm sóc người có công.  
     Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 - 15/7/2020) theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Công văn số 8871-CV/BTGTW ngày 02/07/2020.
     Tuyên truyền, phổ biến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04/10/2019 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động tại Việt Nam và Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 10/01/2020 về phê duyệt Đề án “An ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản đảm bảo an sinh xã hội”.
     
Tổ chức tuyên truyền quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nội dung trong Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các văn bản có liên về tăng cường công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến mọi tầng lớp nhân dân; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 94/KH-STTTT ngày 13/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
     Tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kế hoạch số 1359/KH-UBND ngày 01/7/2020. Tăng cường tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ. Phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ.
     Tăng cường tuyên truyền các hoạt động của các lực lượng chức năng  về việc phòng, ngừa, kiểm soát, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới; tập trung tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân không bao che, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới, tiêu thụ các sản phẩm nhập lậu; khuyến khích người dân tham gia tố giác các hành vi vi phạm.
     Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, địa phương và các sở, ngành về triển khai các giải pháp phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi tái phát và lây lan trên địa bàn huyện; tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh với phương châm “dập dịch như chống giặc”, tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch tái phát, lây lan trên diện rộng, gây thiệt hại cho sản xuất chăn nuôi.
     Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung hoạt động Hè năm 2020 trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 49/KH-BCĐ ngày 16/7/2020 của Ban Chỉ đạo Hoạt động Hè huyện. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân và gia đình về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, dịch bệnh cho thanh thiếu nhi.
     Tuyên truyền những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm 2020, lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường; khuyến khích, biểu dương những việc làm cụ thể, góp phần chung tay xây dựng một môi trường xanh – sạch – đẹp.
     Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã, Ban nhân dân các thôn quan tâm phối hợp triển khai thực hiện./.
  
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã;
- Lưu: VT.               
 
               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                       KT. CHỦ TỊCH
                      PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
                  Nguyễn Quyết Thắng
 
   
 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Yeng - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Chủ tịch UBND xã Ia Yeng.