UỶ BAN NHÂN DÂN                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      IA YENG                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 
  Số: 33 /TB-UBND                                                                IaYeng, ngày 22 tháng 4 năm 2020
                                     
 

THÔNG BÁO
V/v tuyên truyền triển khai  tháng hành động vì ATTP” năm 2020
                  
     Thực hiện Công văn số: 73 /VHTT-TH ngày 17/4/2020 của phòng VHTT huyện Phú Thiện về việc tuyên truyền triển khai  tháng hành động vì ATTP” năm 2020.
     Uỷ ban nhân dân xã Ia Yeng thông báo cho Ban nhân dân các thôn tuyên truyền tháng hành động vì ATTP” năm 2020 với nội dung như sau:


     - Thông tin, tuyên truyền rộng rãi chủ đề tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020: “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”, thời gian triển khai: từ ngày 15/4/2020 – 15/5/2020.
     - Tuyên truyền phổ biến các quy định về an toàn thực phẩm, kiến thức về an toàn thực phẩm; phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, kịp thời cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm; huy động người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng.
     - Phối hợp với các cơ quan liên quan phản ánh, phê phán những cơ sở kinh doanh vi phạm, đồng thời tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn.
     - Chủ động lựa chọn các hình thức thông tin phù hợp để tuyên truyền tại địa phương: băng rôn, khẩu hiệu, trên hệ thống thông tin cơ sở…
        Nhận được Công văn này, đề nghị Ban nhân dân các thôn nghiêm chỉnh thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/5/2020 để tổng hợp báo theo qui định./.

Nơi nhận: 
- 7 trưởng thôn;                                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Xà                                 - Lưu Vt.                                                                                                     KT.  CHỦ TỊCH
                                                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
                                                                                                           NGUYỄN QUYẾT THẮNG
 
 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Yeng - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Chủ tịch UBND xã Ia Yeng.