ỦY BAN NHÂN DÂN
       XÃ IA YENG
 
 
 
 

Số:  38 /UBND - VX
            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

                Ia Yeng, ngày 31 tháng  7 năm 2020
V/v tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về  số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn xã
 
 
                                   Kính gửi:

 
 
- Mặt trận và các đoàn thể xã;
- Ban nhân dân các thôn.
 
 
       
 
     Thực hiện Công văn số 677/UBND-VX ngày 07/7/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Phú Thiện về việc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn huyện;
     Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân về thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất; lợi ích của số hóa truyền hình truyền hình mặt đất; UBND xã đề nghị Mặt trận, các đoàn thể và ban nhân dân các thôn triển khai tuyên truyền một số nội dung sau:


     1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tại Kế hoạch số 515/KH-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai; Công văn số 139/STTTT-BCVT ngày 10/02/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Văn bản số 14/VHTT-TH ngày 13/02/2020 về việc tăng cường thông tin tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn xã.
     2. Tăng cường phát các nội dung tuyên truyền về Đề án số hóa truyền hình mặt đất năm 2020 được đăng tải tại địa chỉ website  http://vmh.vtc.vn.Thực hiện các bước sau để tải Video Clip, Audio Clip tuyên truyền nêu trên:
- Bước 1: Các cơ quan, đơn vị truy cập địa chỉ website: http://vmh.vtc.vn
- Bước 2: Tại giao diện web, thực hiện đăng nhập với tài khoản sau:
  + Username:      abei_download
  + Password:       123456
- Bước 3: Truy cập thư mục Thư viện Cục PTTH-TTĐT.
- Bước 4: Bấm chuột trái vào mục “Số hóa truyền hình năm 2020 truyền hình”/“Số hóa truyền hình năm 2020 phát thanh” để tải các clip.
     Nhận được Công văn này, đề nghị Mặt trận, các đoàn thể xã và ban nhân dân các thôn triể khai thực hiện./.
Nơi nhận:                                                                     
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.
 
 
 
         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                  KT. CHỦ TỊCH
                 PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
             Nguyễn Quyết Thắng
 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Yeng - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Chủ tịch UBND xã Ia Yeng.