ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ IA YENG
 
 
   
Số:  72/UBND -TH
V/v triển khai tuyên truyền, phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn
                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

                                              Ia Yeng, ngày 15 tháng 9 năm 2020
 
 
 
 
                                                           Kính gửi: 
         - Mặt tận, các đoàn thể xã;
      - Ban nhân dân các thôn.
 
     Thực hiện Văn bản số: 160/VHTT-TH ngày 10/9/2020 phòng VH&TT huyện Phú Thiện về việc tuyên truyền phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn. Uỷ ban nhân dân xã đề nghị Mặt trận, các đoàn thể xã, Ban nhân dân các thôn quan tâm triển khai thực hiện và chủ động tuyên truyền một số nội dung sau:   


     Tăng cường tuyên truyền Văn bản số 1834/UBND-KGVX ngày 07/9/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp và tuyên truyền, phòng chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn.
     Tăng cường tuyên truyền lồng ghép các nội dung trên vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, từ môi trường gia đình và khu dân cư, nhằm nâng cao nhận thức, hành động của các cơ quan, các gia đình và mỗi cá nhân trong việc phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa, không để tình trạng bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn nhất là tại trung tâm các xã, thị trấn, các chợ, trên đường phố, các điểm du lịch, điểm vui chơi, giải trí nơi công cộng.
Lồng ghép tuyên truyền các nội dung trên vào các hoạt động của các câu lạc bộ gia đình, các cuộc họp tại địa phương, đơn vị, tài liệu tuyên truyền; tuyên truyền cổ động trực quan…với nội dung thiết thực, phù hợp thực tế tại địa phương.
Thường xuyên kiểm tra, rà soát và báo cáo kịp thời cho UBND xã để phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật người cao tuổi không nơi nương tựa, không để tình trạng bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn tại các cơ sở văn hoá, thể dục thể thao, các điểm vui chơi giải trí, du lịch.
     Nhận được Công văn này, đề nghị Mặt trận, các đoàn thể xã, Ban nhân dân các thôn quan tâm triển khai thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                              KT. CHỦ TỊCH
                                             PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
                                         Nguyễn Quyết Thắng
 
 
 
 
   
 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Yeng - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Chủ tịch UBND xã Ia Yeng.