ỦY BAN NHÂN DÂN                 
       XÃ IA YENG
 
 
   
 
                      Số:  91 /UBND -TH
V/v tiếp tục tuyên truyền các hoạt động đáp ứng phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn xã năm 2020.
                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

                                     Ia Yeng, ngày 09 tháng 10 năm 2020
 
 
 
 
   
                                           Kính gửi:   - Các đơn vị trên địa bàn xã;
                                                           - Mặt trận, các đoàn thể xã;
                                                           - Ban nhân dân các thôn.

     Thực hiện văn bản số: 186 ngày 6/10/2020 của phòng VH&TT huyện Phú Thiện về việc tiếp tục tuyên truyền các hoạt động đáp ứng phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn huyện năm 2020, Uỷ ban nhân dân xã đề nghị các đơn vị, Mặt trận, các đoàn thể xã, Ban nhân dân các thôn quan tâm triển khai thực hiện và chủ động tuyên truyền một số nội dung sau:


     1. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng theo Kế hoạch số: 26/KH-VHTT ngày 15/9/2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin về việc ban hành Kế hoạch Triển khai tuyên truyền thực hiện phòng, chống dịch bệnh bạch hầu và triển khai thực hiện Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống bệnh bạch hầu trên địa bàn huyện của Phòng Văn hóa và Thông tin. Trong đó chú ý nhấn mạnh: triệu chứng, nguyên nhân, đường lây truyền, đối tượng cảm nhiễm và các biện pháp phòng, chống để mọi người biết cách phòng bệnh cho bản thân và gia đình.
     2. Phối hợp với Ngành Y tế và các đơn vị liên quan thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác công tác phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu; truyền tải các thông điệp phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu trên địa bàn huyện; Đồng thời truyền thông, vận động người dân thực hiện việc tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch đối với tất cả các loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng nói chung và vắc xin phòng bệnh Bạch hầu nói riêng.
Chi tiết Kế hoạch số: 76/KH-BCĐ ngày 25/9/2020 được đăng tải tại địa chỉ:http://tttt.gialai.gov.vn/Documents/van-ban-tinh/Thong-tin-bao-chi,-xuat-ban/Ke-hoach-trien-khai-cac-hoat-%C4%91ong-%C4%91ap-ung-phong,-c.aspx
     
 Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị, Mặt trận, các đoàn thể xã, Ban nhân dân các thôn quan tâm triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                       KT. CHỦ TỊCH
                                      PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
                                      Nguyễn Quyết Thắng
 
 
 
 
 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Yeng - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Chủ tịch UBND xã Ia Yeng.