ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ IA YENG
 
 
   
                  Số:  73/UBND -TH
V/v đẩy mạnh đợt tuyên truyền cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

                                              Ia Yeng, ngày 15 tháng 9 năm 2020
 
 
 
                                                        Kính gửi:
                                                                          - Mặt trận, các đoàn thể xã;
                                                                          - Ban nhân dân các thôn.
 
     Thực hiện Văn bản số: 161/VHTT-TH ngày 14/9/2020 phòng VH&TT huyện Phú Thiện về việc đẩy mạnh đợt tuyên truyền cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Uỷ ban nhân dân xã đề nghị Mặt trận, các đoàn thể xã, Ban nhân dân các thôn quan tâm triển khai thực hiện và chủ động tuyên truyền một số nội dung sau:   


     - Tiếp tục bám sát Kế hoạch số 284-KH/TU ngày 27/3/2020 của Tỉnh ủy Gia Lai về việc tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số: 102-HD/BTGTU ngày 30/9/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai về việc tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn số: 122-HD/BTGTU ngày 23/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai về việc hướng dẫn báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số: 43/KH-STTTT ngày 19/3/2020 của Sở TT&TT về việc thông tin, tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ: 2020-2025.
     - Tiếp tục thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, tập trung vào những nội dung sau:
- Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra Đại hội. Nêu rõ, việc tổ chức Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng bộ tỉnh trong suốt nhiệm kỳ qua. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ: 2020-2025 nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua; xác định  phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các chương trình trọng tâm trong thời kỳ tới.
     - Tuyên truyền về Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Phản ánh tình cảm của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, những tâm tư nguyện vọng, mong muốn chính đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đại hội.
     - Tuyên truyền những nội dung cốt lõi, những điểm mới bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội. Tuyên truyền việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội.
     - Đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ: 2015 - 2020.
     - Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số: 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số: 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy đảng trong 05 năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đặc biệt là quyết tâm chính trị và sự khát vọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI quyết tâm đưa Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.
     - Thông tin về các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng, các hoạt động văn hóa, thể thao…chào mừng Đại hội; tuyên truyền các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
     - Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng; chú trọng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội về Đại hội.
     - Tuyên truyền để các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực quan tâm đồng tình, hưởng ứng, cổ vũ hành động hướng về Đại hội.
     - Các hoạt động tuyên truyền hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gắn với tuyên truyền các hoạt động như: Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X diễn ra vào ngày 11/9/2020; Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 25/9/2020 tại Thành phố Pleiku.
     Nhận được Công văn này, đề nghị Mặt trận, các đoàn thể xã, Ban nhân dân các thôn quan tâm triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                           KT. CHỦ TỊCH
                                          PHÓ CHỦ TỊCH

 
 
 
 
                                       Nguyễn Quyết Thắng
 
 
 
 
 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Yeng - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Chủ tịch UBND xã Ia Yeng.