ỦY BAN NHÂN DÂN                        
     XÃ IA YENG               
 
 
   
 
Số:   90 /UBND-TH
V/v phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ công tác rà soát, cập nhật dữ liệu Bản đồ số trên địa bàn huyện.
.
                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

                                                    Ia Yeng, ngày  09   tháng 10 năm 2020
 
                                                         Kính gửi:    
                                                                          - Mặt trận, các đoàn thể xã;
                                                                          - Ban nhân dân các thôn.
 
     Thực hiện văn bản số: 185/VHTT-TH ngày 6/10/2020 của phòng VH&TT huyện Phú Thiện về việc phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ công tác rà soát, cập nhật dữ liệu Bản đồ số trên địa bàn tỉnh,
     Để hỗ trợ công tác rà soát, cập nhật dữ liệu địa chỉ hộ gia đình, cơ quan, tổ chức… trên địa bàn tỉnh Gia Lai phục vụ việc hoàn thiện Bản đồ số Việt Nam; Uỷ ban nhân dân xã đề nghị Mặt trận, các đoàn thể xã, Ban nhân dân các thôn quan tâm phối hợp triển khai tuyên truyền một số nội dung sau:


     Tuyên truyền nội dung Công văn số: 12709/VPCP-KGVX ngày 29/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa", Công văn số: 2086-CV/TWĐTN-TNTH ngày 27/12/2018 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc triển khai Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” giai đoạn 2”; Công văn số 1980/UBND-KGVX nói trên; tài liệu tuyên truyền do Bưu điện tỉnh Gia Lai cung cấp tại Công văn số: 34/BĐGL-KTNV ngày 15/01/2019.             Trong đó, chú trọng vào các nội dung sau:
     - Ý nghĩa của việc xây dựng nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam;
     - Sự cần thiết và lợi ích của bản đồ số trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0;
     - Tuyên truyền về cách thức triển khai, lộ trình của việc xây dựng nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam  như: đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian tiến hành, cách thức tiến hành…
     - Tổ chức tuyên tuyền trên hệ thống thông tin cơ sở nhằm đảm bảo mọi người dân tại địa phương nắm bắt được các thông tin về việc thu thập dữ liệu Bản đồ số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
     - Tạo điều kiện, hỗ trợ lực lượng tham gia thu thập dữ liệu địa chỉ hộ gia đình, cơ quan, tổ chức… trên địa bàn huyện phục vụ việc hoàn thiện Bản đồ số Việt Nam.
(Bản sao Công văn số: 12709/VPCP-KGVX, Công văn số: 2086-CV/TWĐTN-TNTH; Công văn số 1980/UBND-KGVX và Công văn số 34/BĐGL-KTNV được đăng tải kèm theo Công văn này tại website: stttt.gialai.gov.vn/Mục văn bản/Văn bản Sở TTTT/Bưu chính – Viễn thông).
     
Nhận được Công văn này đề nghị Mặt trận, các đoàn thể xã, Ban nhân dân các thôn quan tâm triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                 KT. CHỦ TỊCH
                                                PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
                                          Nguyễn Quyết Thắng
         
 
 
 
 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Yeng - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Chủ tịch UBND xã Ia Yeng.