CHUYÊN MỤC


PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG VI RÚT MỚI CORONA
 
1. Số điện thoại đường dây nóng:
- 0913.452.156, Bác sĩ Phạm Chí Quang - Giám đốc Bệnh viện huyện Phú Thiện.
- 02693.617.777, Bà Nguyễn  Thị Thúy Mùi - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
2. Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền, phòng chống dịch Vi rút Corona:
- Tài liệu, văn bản của trung ương: (chi tiết tại đây)
- Tài liệu, văn bản của UBND tỉnh và Sở y tế: 
(chi tiết tại đây)
- Quyết định số 34/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh (chi tiết tại đây)
3. Văn bản của UBND huyện hướng dẫn tuyên truyền, phòng chống dịch Vi rút Corona:
- Quyết định số 31/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện (chi tiết tại đây)
- Kế hoạch số 06/KH-BCD ngày 03/02/2020 về việc triển khai hoạt động đáp ứng với bệnh viên phổi cấp do chủng vi rut mới của Corona tại huyện Phú Thiện năm 2020 (chi tiết tại đây)
- Lịch phun CLORAMIN B trên địa bàn huyện Phú Thiện năm 2020 (chi tiết tại đây)
- Phòng bệnh viên phổi cấp do vi rút Corona (chi tiết tại đây)
- Công văn số 84/UBND-VX ngày 22/01/2020 của UBND huyện về việc khẩn chương tổ chức phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng Vi rút mới Corona gây ra (chi tiết tại đây)
- Công văn số 630-CV/HU ngày 03/02/2020 của Huyện ủy về phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra (chi tiết tại đây)
- Công văn số 85/UBND-VX ngày 03/02/2020 của UBND huyện về việc khẩn chương tổ chức phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng Vi rút mới Corona gây ra (chi tiết tại đây
- Công văn số 86/UBND-VX ngày 04/02/2020 của UBND huyện về việc khẩn chương tổ chức phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng Vi rút mới Corona gây ra (chi tiết tại đây)
     


 
Default news teaser image
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 

Default news teaser image
Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch bệnh Corona

Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch bệnh Corona

Default news teaser image
Quyết định kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch bệnh Corona

Quyết định kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid 19

Default news teaser image
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong tình hình mới

Tiệp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong tình hình mới

Default news teaser image
TIẾP TỤC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG COVID-19

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ IA YENG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 64  /UBND -TH V/v  tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp...

Default news teaser image
TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH BẠCH HẦU

ỦY BAN NHÂN DÂN                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      XÃ IAYENG         ...

Default news teaser image
TIẾP TỤC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG COVID-19

  ỦY BAN NHÂNDÂN XÃ IA YENG           Số: 41  /UBND-TH V/v tiếp tục tăng cường...

 |<  < 1 - 2  >  >| 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Yeng - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Chủ tịch UBND xã Ia Yeng.