CHUYÊN MỤC

Thị trấn Phú Thiện là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện. Có tổng diện tích tự nhiên là 1.344,42 ha gồm 13 tổ dân phố với tổng dân số trên địa bàn là 21.145 người, trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 50% dân số. Trong những năm qua, hệ thống chính trị từ huyện tới thị trấn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác xây dựng, chỉnh trang đô thị, đến nay cơ bản đã thực hiện được các chỉ tiêu chính, đã được UBND tỉnh Gia Lai công nhận đô thị loại V năm 2017. Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng, chỉnh trang đô thị trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực đó là: Phát triển kinh tế chưa xứng tầm với tiềm năng, lợi thế. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, nhất là công thương nghiệp, thương mại -  dịch vụ. Công tác quy hoạch đô thị, cơ sở hạ tầng thiết yếu còn hạn chế bất cập. Một số tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị còn chưa đảm bảo và đáp ứng yêu cầu hiện nay.


Để tiếp tục xây dựng và phát triển thị trấn Phú Thiện tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng lợi thế của mình. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 04 -NQ/HU, ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX “về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với việc xây dựng thị trấn Phú Thiện đạt đô thị loại V ở mức cao làm tiền đề để xây dựng thị trấn đạt đô thị loại IV giai đoạn 2026 – 2030”
Với quan điểm xây dựng và phát triển thị trấn Phú Thiện thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện và theo hướng văn minh, hiện đại. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và có tác động lan tỏa tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển nhanh và bền vững thị trấn trên cơ sở phát triển công nghệ chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Xác định công nghệ chế biến nông sản là mũi nhọn của ngành công nghiệp gắn với nông nghiệp của thị trấn. Tập trung ứng dụng mạnh các công nghệ mới, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân cho phát triển, đặc biệt là phát triển hạ tầng giao thông, đô thị. Tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị toàn xã hội, truyền thống văn hóa, cách mạng của người dân thị trấn.
Mục tiêu chung của Nghị quyết đến năm 2025 Thị trấn đạt các tiêu chí của đô thị loại V ở mức cao làm tiền đề để xây dựng thị trấn đạt đô thị loại IV giai đoạn 2026 - 2030; là thị trấn văn minh, trung tâm của huyện, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh đảm bảo vững chắc.
Nghị quyết gồm 06 chỉ tiêu chủ yếu đó là: (1).Chuyển dịch cơ cấu đúng hướng; (2).Cân đối thu chi ngân sách trên địa bàn thị trấn hàng năm dư; (3).Thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của huyện (trên 49 triệu đồng); (4).Nâng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn thị trấn đạt trên 55%; (5).Nâng cao tỷ lệ nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật; (6).Nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch tập trung trên 97%.
Trong Nghị quyết đã đề ra nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện. Trong đó một số giải pháp liên quan trực tiếp tới lợi ích của người dân trên địa bàn như:
- Thực hiện tốt công tác quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030, lập quy hoạch chi tiết xây dựng các khu vực trung tâm, khu vực có yếu tố phát triển cao, khu vực cần bảo tồn để triển khai quy hoạch xây dựng đến năm 2030.
- Xây dựng đô thị theo hướng đô thị hóa với tự nhiên, gắn với sông Ia Sol, tạo không gian xanh trong đô thị, vừa văn minh, hiện đại và kết hợp bảo tồn, phát huy yếu tố làng trong đô thị, mở rộng không gian và các khu chức năng đô thị, thực hiện giãn dân ở một số khu dân cư có mật độ dân cư cao.
- Từng bước ở rộng các tuyến đường khu vực nội thị theo đúng quy hoạch đảm bảo chỉ tiêu đề ra trong đó tập trung đầu tư đồng bộ theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; trong đó ưu tiên các trục giao thông chính đô thị và các tuyến có mật độ dân cư tập trung cao nhằm đạt tỷ lệ đất giao thông theo tiêu chuẩn; gắn với thoát nước, cấp nước và chiếu sáng đô thị.
- Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng trên địa bàn bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; phát triển ngành công nghiệp theo hướng công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp; phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; phát triển hạ tầng du lịch gắn với các điểm du lịch trên địa bàn huyện, tạo liên kết du lịch với thị trấn là trung tâm lưu trú, ẩm thực, sinh hoạt văn hóa, thể dục - thể thao.
- Tập trung tuyên truyền thị trấn thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và công tác bảo đảm vệ sinh môi trường; quy hoạch phát triển chăn nuôi, từng bước di dời các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn ra ngoài khu vực nội thị; phát triển thương mại dịch vụ, du lịch gắn với các điểm du lịch trên địa bàn huyện; chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Trên tinh thần Nghị quyết của Huyện ủy đã ban hành, Kế hoạch tổ chức thực hiện của UBND huyện và các ngành chức năng của huyện. Đảng ủy thị trấn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND thị trấn xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Phải xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch từng gian đoạn, lĩnh vực để phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chuẩn chưa đạt theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH (gồm 12 tiêu chuẩn: Cân đối thu chi ngân sách; Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị; Diện tích sàn nhà ở bình quân; Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị; Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng; Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy; Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; Có nhà tang lễ; Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng; Đất cây xanh toàn đô thị), nâng cao các tiêu chuẩn đạt ở mức thấp (10 tiêu chuẩn) và giữ vững các tiêu chuẩn đã đạt ở mức cao (28 tiêu chuẩn). Trong quá trình triển khai thực hiện kịp thời sơ tổng kết, biểu dương, khen thưởng những tập thể cá nhân có cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng. Đồng thời xử lý kiểm điểm phê bình các tập thể, cá nhân không nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết.
 Mặt trận và các đoàn thể từ thị trấn tới các tổ dân phố xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết có liên quan tới người dân, nhất là chủ trương triển khai thực hiện quy hoạch và chỉnh trang đô thị. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định các công việc cụ thể phù hợp với từng đơn vị, tổ dân phố để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu, của cán bộ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đứng chân trên địa bàn thị trấn vận động gia đình, người thân và Nhân dân tích cực tham gia công tác xây dựng thị trấn đạt đô thị loại V ở mức cao gắn với tiếp tục triển khai thực hiện công tác xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2019 - 2023.
Để xây dựng thị trấn Phú Thiện đạt đô thị loại V ở mức cao và làm tiền đề xây dựng thị trấn đạt đô thị loại IV giai đoạn 2026 - 2030 thì cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể các cấp từ huyện tới thị trấn. Trong đó, rất cần sự chia sẻ, đồng tình ủng hộ, sự tích cực tham gia hưởng ứng của Nhân dân trên địa bàn. Cụ thể như:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương của cấp ủy Đảng các cấp, các chương trình, kế hoạch của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể các cấp về xây dựng thị trấn Phú Thiện đạt đô thị loại V ở mức cao làm tiền đề để xây dựng thị trấn đạt đô thị loại IV giai đoạn 2026 - 2030.
- Tham gia tích cực, vận động người thân và gia đình hiến đất, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu .v.v.. để thực hiện theo quy hoạch chung, quy hoạch hệ thống giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng. Tạo mặt bằng sạch để cấp trên đầu tư các công trình đường giao thông nội thị, hệ thống thoát nước và các công trình dân sinh khác trên địa bàn...
- Các hộ dân tự chỉnh trang nâng cấp, tu sửa nhà ở và các công trình có liên quan đảm bảo mỹ quan đô thị. Đảm bảo vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, đăng ký thu gom rác thải, sử dụng nước sạch sinh hoạt, di dời truồng trại gia súc ra khỏi gầm nhà sàn, tổ chức bỏ mả các khu nghĩa địa trong khu dân cư...
- Tích cực tham gia xây dựng các mô hình phát triển kinh tế về du lịch - dịch vụ gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn. Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, cùng nhau làm giàu chính đáng.
- Tiếp tục xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn năm 2019 – 2023. Tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng con người thị trấn văn hóa, văn minh, thân thiện và đoàn kết gắn bó...
 
                                                       Báo cáo viên Nguyễn Hoài Nam
                                                      Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Thiện
 

Thông tin liên hệ:

  • Thị trấn Phú Thiện - Huyện Phú Thiện - Tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ: Tổ dân phố 8- TT Phú Thiện- Huyện Phú Thiện- Tỉnh Gia Lai
  • Mail:     ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn
  • Tel:      02693882822

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Văn Chinh - Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thiện