CHUYÊN MỤC

Nắm bắt tình hình thực tiễn của đất nước, của tỉnh hiện nay và điều kiện của địa phương, trong thời gian qua, huyện Phú Thiện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo hướng hành chính phục vụ, đồng thời, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.


Bo-phan-mot-cua-xa-Ia-Yeng.jpg

Những kết quả nổi bật

Hiện nay, UBND huyện Phú Thiện có 12 cơ quan chuyên môn hành chính, 45 đơn vị sự nghiệp và 10 đơn vị hành chính cấp xã. Tổng số biên chế hành chính trên địa bàn gồm 73 công chức, 871 viên chức cấp huyện và 205 cán bộ, công chức cấp xã. Các cơ quan, đơn vị đã ban hành và thực hiện tốt quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị. Huyện cũng đã thực hiện phân cấp quản lý theo đúng quy định cũng như thường xuyên kiểm tra, giám sát đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ đã phân cấp. Để làm tốt công tác CCHC gắn với chuyển đổi số, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phú Thiện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các nội dung liên quan, trong đó, quan tâm cải cách thủ tục hành chính (TTHC) ở các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường..., đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch hàng năm. Theo đó, tăng cường sử dụng hệ thống một cửa điện tử, đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; triển khai các nội dung của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; thông tin về danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; triển khai các nội dung trọng tâm của Đề án 06,...

Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC tiếp tục được tăng cường chỉ đạo thực hiện trên hệ thống phát thanh của huyện, xã; đồng thời, niêm yết, công khai TTHC, công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính, công bố phí, lệ phí trên Cổng thông tin điện tử và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, tạo điều kiện cho tổ chức, công dân biết, thực hiện và giám sát. Hàng năm, UBND huyện đều ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC. Đến nay, toàn huyện có 282 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và 173 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Việc giải quyết hồ sơ TTHC được quan tâm, đa phần giải quyết đúng hạn. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện (qua Bưu điện huyện) đã tiếp nhận và trả kết quả 1.299 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, trong đó, hồ sơ dịch vụ công mức độ 4 là 44 hồ sơ, hồ sơ trễ hẹn là 24 hồ sơ; Cấp xã đã tiếp nhận 11.895  hồ sơ, trong đó, hồ sơ dịch vụ công mức độ 3 và 4 là 2.260 hồ sơ, hồ sơ trễ hẹn 37 hồ sơ. Tỷ lệ TTHC được đưa vào hệ thống một cửa điện tử để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ so với tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, xử lý qua hệ thống một cửa điện tử trên tổng số hồ sơ cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận, xử lý đạt 100%. Tiến độ và kết quả giải quyết TTHC được công khai trên Trang thông tin điện tử các cấp để người dân, doanh nghiệp dễ theo dõi, cập nhật. Đối với các hồ sơ trễ hẹn, đơn vị giải quyết hồ sơ đã thực hiện xin lỗi bằng văn bản theo quy định.

Một trong những kết quả quan trọng trong CCHC của huyện Phú Thiện là xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số. Đến nay, 100% phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có trang bị máy tính, máy in kết nối internet, máy scan đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan; 100% cán bộ, công chức cấp huyện được trang bị máy tính phục vụ công việc chuyên môn; 100% cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đều kết nối internet, có thiết bị lưu trữ dữ liệu nội bộ, thiết bị tường lửa bảo vệ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Nhà nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. 100% cơ quan, đơn vị, trên 90% cán bộ, công chức, viên chức được cấp tài khoản thư điện tử và sử dụng để trao đổi thông tin. Hiện nay, huyện Phú Thiện đã nâng cấp Cổng thông tin điện tử, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; 100% cơ quan, đơn vị và UBND xã, thị trấn đã sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành để nhận, gửi và trao đổi văn bản có hiệu quả. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC đã được chú trọng; đến nay, huyện đã tích hợp và triển khai 84 TTHC mức độ 3 và 4, trong đó, có 79 TTHC mức độ 4 và 05 TTHC mức độ 3.

Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thời gian tới

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số của huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục. Cụ thể như: Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đã được triển khai, tuy nhiên, tỷ lệ phát sinh hồ sơ chưa cao; vẫn còn tình trạng hồ sơ trễ hẹn; công tác tuyên truyền chưa được triển khai sâu rộng, mạnh mẽ nên nhiều tổ chức, cá nhân chưa biết hoặc chưa hiểu rõ về dịch vụ giải quyết TTHC qua BCCI; người dân còn tâm lý e ngại, sợ mất giấy tờ gốc khi sử dụng dịch vụ.

Trước thực trạng trên, trong thời gian tới, huyện tiếp tục phát huy và nâng cao vai trò của người đứng đầu; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC; đồng thời, phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền về CCHC; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động khắc phục những hạn chế chỉ số CCHC trên địa bàn huyện; đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC nói chung và lợi ích của việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC mức độ 3 và 4, việc tiếp nhận và trả hồ sơ qua dịch vụ BCCI; chấn chỉnh tình trạng hồ sơ trễ hạn tại Bộ Phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp; tăng cường kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tính chủ động của đội ngũ cán bộ, công chức; tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và kết quả giải quyết TTHC để nâng cao chất lượng và sự hài lòng của người dân vào cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn huyện; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử. Thực hiện có hiệu quả việc sử dụng chữ ký số, định danh số, chuyển đổi số và niêm phong điện tử trong xử lý văn bản hành chính, cắt giảm giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.
Kiều Nhi

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông