CHUYÊN MỤC

Sáng ngày 03/3/2023, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự kỳ họp có các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; các vị Đại biểu khách mời, gồm: Thường trực Huyện ủy; Ủy ban nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện; Thành viên Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Sau khi xem xét các nội dung do Ủy ban nhân dân huyện trình tại Kỳ họp, Ý kiến thảo luận và biểu quyết của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; Kỳ họp đã thống nhất thông qua 07 Nghị quyết, gồm:


1. Nghị quyết số 105/NQ – HĐND ngày 03/3/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Ksor Dương, Nguyên Trưởng Phòng Lao động-TBXH huyện. 
2. Nghị quyết số 106/NQ – HĐND ngày 03/3/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023, cụ thể như sau:
- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,15% lên 1,26%, tương ứng 241 hộ.
- Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 từ 5,99% xuống 5,26%, tương ứng 1.044 hộ.
- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 1,5% lên 2,07%, tương ứng 219 hộ.
3. Nghị quyết số 107/NQ – HĐND ngày 03/3/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; cụ thể:
3.1. Điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã phân bổ để thực hiện Huyện nông thôn mới. Việc điều chỉnh không làm thay đổi tổng kế hoạch vốn đã phân bổ cho chương trình và đảm bảo mức hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước cho các dự án theo quy định tại Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, gồm:
- Điều chỉnh giảm 1.225 triệu đồng ngân sách Trung ương đã phân bổ cho xã Ia Ake; điều chỉnh giảm 1.225 triệu đồng ngân sách huyện đã phân bổ cho Ban quản lý dự án ĐTXD huyện/Chủ đầu tư khác.
- Điều chỉnh tăng 1.225 triệu đồng ngân sách Trung ương phân bổ cho Ban quản lý dự án ĐTXD huyện/Chủ đầu tư khác; điều chỉnh tăng 1.225 triệu đồng ngân sách huyện phân bổ cho xã Ia Ake.
3.2. Các nội dung khác không được điều chỉnh tại Nghị quyết này tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện.
4. Nghị quyết số 108/NQ – HĐND ngày 03/3/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; cụ thể:
4.1. Phân bổ vốn ngân sách trung ương: Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2023 được giao là 28.754,0 triệu đồng, trong đó:
+ Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 8.672,0 triệu đồng.
+ Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 20.082,0 triệu đồng.
4.2. Phân bổ vốn ngân sách tỉnh: Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh năm 2023 được giao là 2.124,0 triệu đồng, trong đó: Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2.124,0 triệu đồng.
4.3. Phân bổ vốn ngân sách huyện: Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách huyện năm 2023 được giao là 2.860,0 triệu đồng, trong đó: Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2.860,0 triệu đồng.
5. Nghị quyết số 109/NQ – HĐND ngày 03/3/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện; theo đó:
5.1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh do thay đổi nhu cầu sử dụng giữa các đơn vị sử dụng nguồn vốn tiền sử dụng đất, thuê đất ngân sách huyện.
5.2. Chi tiết nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn tiền sử dụng đất, thuê đất ngân sách huyện, cụ thể: Giảm 810 triệu đồng của nhiệm vụ tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền đấu giá quyền sử dụng đất trích lại 30% (sau khi trừ các khoản chi phí để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án) nộp quỹ phát triển đất của tỉnh (kế hoạch vốn đầu tư sau điều chỉnh là 1.620 triệu đồng) và bổ sung tăng 810 triệu đồng đối với nhiệm vụ Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021-2025 (kế hoạch vốn đầu tư sau điều chỉnh là 5.880 triệu đồng).
6. Nghị quyết số 110/NQ – HĐND ngày 03/3/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách huyện; cụ thể:
6.1. Điều chỉnh bổ sung tăng 16.160 triệu đồng nguồn vốn ngân sách huyện vào kế hoạch đầu tư công năm 2023 và phân bổ để thực hiện 02 công trình; đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, trong đó:
- Ngân sách huyện (Nguồn vốn kết dư ngân sách huyện) điều chỉnh bổ sung tăng 3.800 triệu đồng và phân bổ thực hiện 01 công trình thuộc lĩnh vực hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội.
- Ngân sách huyện (Nguồn vốn tiền sử dụng đất, thuê đất – bao gồm cả tăng thu và kết dư) điều chỉnh bổ sung tăng 12.360 triệu đồng và phân bổ thực hiện 01 công trình thuộc lĩnh vực giao thông; đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023.
6.2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn tiền sử dụng đất, thuê đất ngân sách huyện, cụ thể: giảm 810 triệu đồng của nhiệm vụ Tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền đấu giá quyền sử dụng đất trích lại 30% (sau khi trừ các khoản chi phí để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án) nộp quỹ phát triển đất của tỉnh và bổ sung tăng 810 triệu đồng đối với nhiệm vụ Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021-2025.
7. Nghị quyết số 111/NQ – HĐND ngày 03/3/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thống nhất điều chỉnh kinh phí và đơn vị thực hiện Dự án 8, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 (nguồn vốn sự nghiệp).
Việc thông qua các Nghị quyết về lĩnh vực kinh tế-xã hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong năm 2023; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 của các xã, thị trấn nói riêng và toàn huyện nói chung theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Hoàng Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trước cử tri; ghi nhận sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện và Thủ trưởng các cơ quan trong việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp; đồng thời, yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, ban, ngành và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình nhanh chóng, khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng tinh thần của kỳ họp đó là: giải quyết những vấn đề cấp bách, cấp thiết, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đạt hiệu quả cao và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân; các cấp, các ngành, các đơn vị cần chủ động rà soát lại việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian vừa qua; trong đó lưu ý việc tổ chức thực hiện phải đúng quy định, đúng định mức, đúng tiêu chí và đúng đối tượng; người dân phải được hưởng thụ một cách thực chất từ các chương trình nêu trên.
Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN huyện tăng cường giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện. Các cấp, các ngành, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp và nội dung các nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đã thông qua để Nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tích cực tham gia thực hiện và giám sát trong quá trình thực hiện.
  Phú Thiện, ngày 03 tháng 3 năm 2023
NGƯỜI VIẾT
 Nguyễn Thị Thúy Mùi
 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông