CHUYÊN MỤC

Chiều ngày 21/8/2019, đồng chí Rơ Chăm La Ni – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Hội nghị đánh giá công tác CCHC năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, những hạn chế liên quan đến kết quả chấm điểm chỉ số CCHC năm 2018. Tham dự hội nghị có Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và đại diện Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.


Qua báo cáo đánh giá tình hình, công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính được nâng cao và nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp trên địa bàn huyện. Trong đó, Phòng Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện đã ban hành kế hoạch về triển khai công tác CCHC, kế hoạch tuyên truyền về CCCH, kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2019 hàng năm đúng quy định; công tác tuyên truyền về CCHC được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện triển khai thực hiện đồng bộ với nhiều hình thức khác nhau, thông qua đó đã tác động lan tỏa, nâng cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, trung tâm văn hóa thể thao, thông tin huyện đã xây dựng chuyên mục, chuyên đề về CCHC lồng ghép trong các trương trình phát triển kinh tế, xã hội của huyện để phát trên Trang địa phương và trên hệ thống truyền thanh của huyện đánh giá công tác CCHC năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Công tác triển khai văn bản Quy phạm pháp luật của các cấp trên địa bàn huyện thực hiện đúng quy định; việc rà soát, hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên. Công tác theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện đúng quy định. Phòng Tư pháp đã tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019; kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác THPL về xử lý vi phạm hành chính năm 2019; kế hoạch triển khai công tác GDPBPL, hòa giải ở cơ sở năm 2019. Việc triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết của huyện, xã và thị trấn được đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân. Hiện nay, Bộ phận một cửa cấp xã đã được đầu tư, nâng cấp và triển khai một cửa điện tử. Trong 6 tháng đầu năm, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp nhận và giải quyết 3.807 hồ sơ cho tổ chức, công dân; Bộ phận một cửa cấp xã tiếp nhận và giải quyết trên 18903 hồ sơ. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC đã được thực hiện đúng quy định và không có hồ sơ trễ hạn. Việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã được thực hiện, huyện đã thực hiện công bố trên Cổng thông tin điện tử 29 TTHC triển khai mức độ 3.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Rơ Chăm La Ni - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai chương trình công tác trong thời gian tới, thực hiện giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; Đối chiếu với các tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp huyện (theo quy định tại quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh về ban hành bộ chỉ số CCHC của các sở ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh) từ đó thực hiện các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt các tiêu chí theo quy định, nhất là các tiêu chí bị trừ điểm hoặc không có điểm trong kết quả chấm điểm chỉ số CCHC của huyện năm 2018; Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh thông tin tuyên truyền phổ biến các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính; Phòng Nội vụ có trách nhiệm giúp UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo về UBND huyện./.
                                                                                 Hữu Đảm
Văn phòng HĐND-UBND huyện
 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông