CHUYÊN MỤC

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM
GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
 
  1. Quan điểm và tư duy mới về phát triển:
      - Phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Thiện đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với thị xã Ayun Pa, các huyện trong vùng và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai; đồng thời, tính đến yêu cầu của việc hợp tác và cạnh tranh mạnh mẽ với các địa phương trong vùng về sản xuất nông sản hàng hóa, chế biến nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng.
      - Phấn đấu nâng cao tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông - lâm - thủy sản trong cơ cấu kinh tế; trong cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp giảm dần tỷ trọng về cây trồng và tăng dần về tỷ trọng chăn nuôi.
      - Đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp, nâng cao chất lượng các sản phẩm hàng hóa, chăn nuôi theo hướng phát triển trang trại tổng hợp, phát triển kinh tế hộ gia đình. Tiếp tục cơ giới hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
      - Khai thác tối đa, có hiệu quả nguồn nội lực và thu hút nguồn ngoại lực, nâng cao nhịp độ và chất lượng tăng trưởng trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng bước rút ngắn khoảng cách về thu nhập bình quân đầu người của huyện so với trung bình toàn tỉnh, bảo đảm nền kinh tế phát triển ổn định và bền vững.
      - Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc phát triển kinh tế - xã hội - an ninh -  quốc phòng.
      - Chú trọng phát triển kinh tế gắn với giải quyết các vấn đề xã hội, xóa đói giảm nghèo, giảm bớt sự chênh lệch mức sống giữa các tầng lớp dân cư, giữa đô thị và nông thôn.
      - Tăng cường công tác huy động vốn và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn trong việc phát triển kinh tế - xã hội.
      - Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.
  1. Mục tiêu và chỉ tiêu phát triển.
      - Tăng trưởng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 là 11%, trong đó: nông lâm ngư nghiệp tăng 5,2%, công nghiệp – xây dựng tăng 14,9%, dịch vụ tăng 16,5%.
      - Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm và thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người/năm vào năm 2020.
      - Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện tăng bình quân hàng năm 14,71%.
      - Tiếp tục thực hiện ba khâu đột phá gắn với tái cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ. Cơ cấu kinh tế của huyện đến năm 2020 (giá hiện hành): khu vực nông lâm thủy sản 46,24%, khu vực công nghiệp - xây dựng 19,8% và khu vực dịch vụ là 33,96%.
       - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm xuống dưới 1,47%.
      - Đến năm 2020 có 100% trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo trước khi vào lớp 1, toàn huyện có 25% trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở bậc trung học cơ sở đạt 80%. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục 3 bậc học. Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề đạt 55%, trong đó đào tạo nghề 45%, có 6/9 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, có 4 bác sĩ/vạn dân, có 12 giường bệnh/vạn dân. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi dưới 18%, 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 75%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân/năm là 1,62%, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm còn dưới 4,9%.
       - Năm 2020 cơ bản có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
      - Duy trì và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa và buôn thôn văn hóa. Đến năm 2020 có 80% gia đình và 55,6% thôn, làng, khu phố, 100% cơ quan đạt chuẩn văn hóa.
       - Tiếp tục thực hiện ba khâu đột phá gắn với tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm tỷ trọng công nghiệp và nông nghiệp.

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông