CHUYÊN MỤC

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HUYỆN PHÚ THIỆN
GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

 
           Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp; tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và của huyện vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là tác động dịch bệnh Covid -19 ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của huyện Phú Thiện nói riêng. Đối với huyện, kinh tế - xã hội chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu; thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với bình quân chung của tỉnh; các thế lực thù địch không ngừng đẩy mạnh hoạt động chống phá trên mọi lĩnh vực.
Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn, thách thức, huyện vẫn có những thời cơ, thuận lợi đó là đa số các xã, thị trấn đều nằm dọc theo tuyến Quốc lộ 25 thuận lợi trong giao thông. Hồ thủy lợi Ayun Hạ cung cấp nước tưới hơn 6000ha lúa nước đây là lợi thế để phát triển nông nghiệp tiến đến xây dựng các nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp, phát triển du lịch…
Trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi toàn Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong huyện phải nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, “Phấn đấu năm 2025 Phú Thiện là huyện nông thôn mới”.
           I- MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
           1. Về kinh tế:
           (1) Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân (theo giá so sánh 2010) đạt 11%/năm trở lên.
         (2) Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010): 4.198,374 tỷ đồng, Nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm 1.782 tỷ đồng, công nghiệp - xây dựng 839,90 tỷ đồng, dịch vụ chiếm 1.576,44 tỷ đồng.
           (3) Cơ cấu giá trị sản xuất (theo giá hiện hành): Nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm 42,32%, công nghiệp - xây dựng 22,37%, dịch vụ chiếm 35,31%.
           (4) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện tăng bình quân hằng năm từ 13 - 15%/năm.
           (5) Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 49 triệu đồng.
           (6) Số xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế) đến năm 2025: 09 xã; làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số (lũy kế) đến năm 2025: 45 làng
           (7) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân 10%/năm trở lên.
           (8) Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 35%.
           2. Về văn hóa – xã hội:
           (9) Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 55%.
           (10) Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: bậc Trung học cơ sở đạt 84%, bậc Tiểu học đạt 95%.
           (11) Tỷ lệ học sinh bỏ học duy trì dưới 0,4%/năm so với học sinh toàn ngành; duy trì mô hình trường bán trú theo đặc thù của huyện tại 11 trường học.
           (12) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,35%.
           (13) Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,50%.
           (14) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%.
           (15) Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 dưới 1,5%/năm.
           (16) Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh trên 97%.
           (17) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom trên 97%.
           (18) Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế: duy trì 100%; Số bác sỹ/vạn dân: 5 bác sỹ; Số giường bệnh/vạn dân: 14 giường.
            3. Về công tác quốc phòng, an ninh:
           (19) Hằng năm giao quân đạt 100% kế hoạch.
           (20) Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu giao
           (21) Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” đạt 85% trở lên.
           II- NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
           1. Về kinh tế
           Xác định nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của huyện; trong 05 năm đến, tăng cường thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo hướng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tự động, thông minh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đáp ứng theo yêu cầu thị trường. Tăng cường thực hiện đề án sản xuất giống lúa, triển khai mở rộng mô hình cánh đồng lớn đối với cây lúa. Tập trung phát triển diện tích cây ăn trái, cây lương thực phù hợp với điều kiện của từng địa phương và xây dựng vùng nguyên liệu các loại cây trồng gắn với doanh nghiệp. Đầu tư cơ sở hạ tầng để quản lý, khai thác hiệu quả nhãn hiệu “Gạo Phú Thiện” và đảm bảo tính bền vững khi xây dựng các nhãn hiệu nông sản khác; xây dựng, thực hiện các Đề án phát triển kinh tế nhằm phát huy thế mạnh của địa phương.
Phát triển “Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP” của huyện gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng hợp tác xã, mô hình nông hội. Khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết nhằm gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân với hợp tác xã, doanh nghiệp.
           Tiếp tục chỉ đạo, triển khai có chất lượng, đúng tiến độ xây dựng xã nông thôn mới, làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số gắn với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thị trấn Phú Thiện đạt tiêu chí đô thị loại V ở mức cao làm tiền đề để xây dựng thị trấn Phú Thiện đạt đô thị loại IV, giai đoạn 2026 - 2030.
Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào phát triển chăn nuôi; tiếp tục nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm, thúc đẩy việc lai tạo, khuyến khích các mô hình chăn nuôi bò, heo, gia cầm theo hướng công nghiệp tập trung quy mô lớn.
Tập trung phát triển công nghiệp chế biến, ưu tiên phát triển các nhà máy chế biến sản phẩm từ nông nghiệp; phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời phù hợp với lợi thế của huyện.
Tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp của huyện, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sản xuất - kinh doanh. Phối hợp, triển khai hoàn thành dự án Nhà máy chế biến gạo của huyện để đưa vào sử dụng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện dự án Kè chống sạt lở sông Ia Sol. Quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng đường giao thông, điện, nước sinh hoạt và các công trình phúc lợi khác thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
           Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn theo hướng văn minh, hiện đại, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và phương thức kinh doanh, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và phục vụ đời sống của nhân dân. Quy hoạch và đầu tư xây dựng các điểm thương mại - dịch vụ các vùng trên địa bàn huyện, nhất là trung tâm thị trấn Phú Thiện theo hướng bền vững, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Khai thác các lợi thế về tiềm năng du lịch của huyện để tăng cường xúc tiến tuyên truyền quảng bá du lịch; thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch; chú trọng liên kết giữa ngành du lịch với các ngành, lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị hình thành nên các sản phẩm du lịch; khai thác, phát triển tuyến du lịch Thác Phú Cường - Hồ Ayun Hạ, Di tích Vua lửa và các địa phương khác. Chú trọng đẩy mạnh phát triển các điểm đến du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn, du lịch văn hóa - lịch sử… theo hướng bền vững; xác định cụ thể sản phẩm du lịch của địa phương; quan tâm hỗ trợ đào tạo các nguồn nhân lực để phát triển ngành du lịch, phấn đấu du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.
Khai thác tốt các nguồn thu phục vụ cho phát triển, khai thác các nguồn thu địa phương hợp lý, tích cực, bền vững và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế của  địa phương. Nâng dần tỷ lệ tự cân đối, giảm phần bổ sung từ ngân sách cấp trên. Đảm bảo cân đối ngân sách tích cực, phấn đấu tốc độ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm từ 13 - 15%. Phát triển các hoạt động dịch vụ ngân hàng, đảm bảo theo kịp tốc độ phát triển. Tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, nhất là nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa.
           Tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã điểm trên địa bàn huyện với phương châm đa ngành, đa nghề, đa dịch vụ; đồng thời, hình thành các hợp tác xã nông nghiệp gắn với du lịch nông thôn. Xây dựng và phát triển sản phẩm có giá trị cao và sản phẩm chủ lực; thực hiện sự liên kết, hợp tác giữa hợp tác xã với doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác. Phấn đấu đến năm 2025, thành lập được 50 doanh nghiệp, thành lập mới 03 hợp tác xã. Chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, có năng lực cạnh tranh trên thị trường; có giải pháp, cơ chế ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.
           2. Về văn hóa - xã hội
           Triển khai có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo phù hợp với điều kiện của huyện. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục - đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tăng cường các giải pháp để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục duy trì mô hình bán trú theo đặc thù của huyện nhằm giảm số học sinh nghỉ học, bỏ học theo mùa vụ ở các bậc học góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các vùng trong huyện.
Nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân; phối hợp triển khai hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế - dân số; chủ động phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp nâng cao chất lượng và năng lực khám, chữa bệnh của Trung tâm y tế huyện; chú trọng phát triển Đông - Tây y kết hợp; đẩy mạnh xã hội hóa y tế. Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh và trong lĩnh vực Bảo hiểm Y tế. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dịch vụ hành nghề y, dược tư nhân. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, trẻ em và gia đình chính sách trong công tác khám, chữa bệnh. Tăng cường các biện pháp kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Phấn đấu giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và giữ ổn định dân số.
           Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, phát triển mạng lưới thông tin truyền thông, phục vụ kịp thời và có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của huyện và đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu về thông tin, truyền thông cho toàn thể nhân dân. Đa dạng các hình thức thông tin tuyên truyền; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nhất là các nghi lễ của đồng bào dân tộc thiểu số Jrai, Bahnar; đẩy mạnh các phong trào thể dục, thể thao quần chúng, trò chơi dân gian.
           Tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách xã hội, giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường các biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Chú trọng phối hợp đào tạo nghề nhằm tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, đáp ứng được yêu cầu phát triển và gắn với nhu cầu của thị trường lao động. Phát triển bảo hiểm y tế, hướng tới (đạt chỉ tiêu) bảo hiểm y tế toàn dân; chú trọng công tác giải quyết chế độ, chính sách đối với những người có công, nghỉ hưu và các đối tượng khác theo quy định. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, trọng tâm là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, chăm lo công tác cán bộ, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số.
           3. Về quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường
           Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao năng lực dự báo, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong khai thác, sử dụng đất, nước, rừng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn. Khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên của địa phương gắn với công tác bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường quản lý, bảo vệ diện tích rừng, phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững.
           4. Về quốc phòng, anh ninh, nội chính
           Gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân; tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đảm bảo chủ động phối hợp, đủ khả năng đối phó hiệu quả với mọi hình huống; nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
           Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong tình hình mới.
Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới. Phấn đấu xây dựng, hoàn thành thao trường bắn, thao trường huấn luyện của huyện, trong nhiệm kỳ, mỗi xã, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ 01 lần, cấp huyện diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ 01 lần, phấn đấu kết quả khá trở lên.
Nắm chắc tình hình, vô hiệu hóa mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong và đối tượng cơ hội chính trị. Đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê Ga” và hoạt động vượt biên. Tăng cường các biện pháp bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, ngăn chặn mọi tác động nhằm thực hiện âm mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong nội bộ; nhận định, đánh giá chính xác mọi tình huống; xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, vấn đề phức tạp nảy sinh; không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; giải quyết có hiệu quả các khiếu kiện của công dân, không để hình thành “điểm nóng”. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, những hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo trái quy định của pháp luật.
           Đẩy mạnh các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy…, kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho nhân dân; kiềm chế tai nạn giao thông. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; mọi hành vi vi phạm pháp luật phải được phát hiện và xử lý kịp thời, không oan sai, không bỏ lọt tội phạm; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy và vai trò giám sát của hội đồng nhân dân, mặt trận Tổ quốc đối với hoạt động và công tác phối hợp của các cơ quan tư pháp.
           Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tích cực giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ khiếu nại tồn đọng kéo dài, vượt cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo; nắm chắc tình hình khiếu nại đông người, các vụ việc phức tạp để có kế hoạch giải quyết kịp thời ngay tại cấp cơ sở; đảm bảo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện được thực hiện theo đúng quy định pháp luật; phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện quyền công dân, quyền con người, thực thi dân chủ, trong giải quyết những bức xúc, khiếu nại của công dân.
Chú trọng xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
           Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, giám sát, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng; kiên quyết xử lý và thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý tham nhũng, uy tín giảm sút; xử lý nghiêm minh trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong địa phương, cơ quan, đơn vị mình trực tiếp quản lý, các cán bộ, đảng viên, công chức vi phạm về kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập.

 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông