CHUYÊN MỤC

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM CỦA HUYỆN PHÚ THIỆN
GIAI ĐOẠN 2020-2025
 
           Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả 4 chương trình trọng tâm sau:
           1. Một là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
           2. Hai là, tập trung các nguồn lực đẩy nhanh xây dựng mới 32 làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng thị trấn Phú Thiện đạt tiêu chí đô thị loại V ở mức cao làm tiền đề để xây dựng thị trấn Phú Thiện đạt đo thị loại IV giai đoạn 2026-2030, phấn đấu năm 2025 Phú Thiện là huyện nông thôn mới.
           - Năm 2020: Xã Chrôh Pơnan đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành việc xây dựng 13 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thị trấn Phú Thiện hoàn thành công tác quy hoạch phát triển đô thị loại V, quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch. Xây dựng đề án thực hiện các tiêu chí của huyện nông thôn mới.
           - Năm 2021: Phấn đấu xã Ia Yeng và xã Ia Peng đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành việc xây dựng 08 làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thị trấn Phú Thiện triển khai thực hiện các tiêu chí văn minh đô thị, phấn đấu đạt các tiêu chí ở mức cao: Quản lý kiến trúc, quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch, nghiêm chính chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Triển khai đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
           - Năm 2022: Phấn đấu xã Ia Hiao đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành việc xây dựng 08 làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thị trấn Phú Thiện tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí văn minh đô thị loại V ở mức cao, phấn đấu đạt các tiêu chí: Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị; xây dựng phong trào văn hóa, thể thao.
           - Năm 2023: Phấn đấu xã Chư A Thai đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành việc xây dựng 08 làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thị trấn Phú Thiện tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí văn minh đô thị, phấn đấu đạt các tiêu chí: Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa.
           - Năm 2024: Duy trì các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2020-2025, phấn đấu xã Ia Sol, Ia Ake đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu xây dựng hoàn thành 08 làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hoàn thành các thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận huyện Phú Thiện là huyện nông thôn mới.
           - Năm 2025: Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã nông thôn mới, các tiêu chí của huyện nông thôn mới. Đồng thời tiếp tục thực hiện các tiêu chí đô thị loại V ở mức cao làm tiền đề để xây dựng thị trấn Phú Thiện đạt đô thị loại IV giai đoạn 2026-2030.
           3. Ba là, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, tăng cường sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các chuỗi giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng các nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
           - Năm 2020: Xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ của các hợp tác xã nông nghiệp để gắn kết người sản xuất nông nghiệp với doanh nghiệp. Đánh giá, rà soát lại việc đăng ký và thực hiện Chương trình OCOP.
           - Năm 2021: Xây dựng các cánh đồng mẫu lớn gắn với nô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, có 10 sản phẩm OCOP của huyện đạt tiêu chuẩn của tỉnh. Bảo vệ nhãn hiệu gạo Phú Thiện và xây dựng một số nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp của huyện.
           - Năm 2022-2024: Hình thành vùng sản xuất chuyên canh giống lúa chất lượng cao và vùng sản xuất chuyên canh lúa gắn với thương hiệu gạo Phú Thiện, xây dựng 30 sản phẩm OCOP của huyện đạt tiêu chuẩn của tỉnh, trong đó có sản phảm OCOP của huyện đạt tiêu chuẩn 4 sao.
           - Năm 2025: Tiếp tục triển khai thực hiện và tiến hành đánh giá kết quả của việc thực hiện xây dựng nền nông nghiệp chất lượng cao và đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên cơ sở đó xây dựng giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
           4. Bốn là, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầy tư cho phát triển nông nghiệp, du lịch nhất là phát triển, khai thác hiệu quả tuyến du lịch Chư Sê – Phú Thiện, mô hình hợp tác xã nông nghiệp gắn liền với du lịch nông thôn, phát triển năng lượng tái tạo.
           - Năm 2020-2021: Hình thành các đề án phát triển nông nghiệp của huyện để kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp nhất là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Hình thành mô hình hợp tác xã nông nghiệp gắn liền với du lịch nông thôn; nâng cao chất lượng hoạt động các nông hội, nhất là nông hội Nhà vườn ở xã Ayun Hạ để tạo tiền đềcho phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục đề nghị đầu tư và kêu gọi xã hội hóa một số hạng mục của khu di tích Plei Ơi, Hồ Ayun Hạ; nghiên cứu để xây dựng các điểm đến du lịch trên địa bàn huyện. Phổ biến những ưu đãi của Chính phủ về phát triển điện năng lượng mặt trời để nhân dân biết, xem xét, phát triển điện năng lượng mặt trời áp mái.
           - Năm 2022-2024: Hình thành mô hình nông nghiệp công nghệ cao và sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tham gia chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Hoàn thành cơ sở hạ tầng du lịch nông nghiệp, nông thôn nhất là hạ tầng tuyến du lịch Chư Sê – Phú Thiện. Có dự án về điện năng lượng mặt trời được thực hiện trên địa bàn huyện; hộ dân có điều kiện, nhu cầu đều được sử dụng năng lượng mặt trời áp mái.
           - Năm 2025: Hình thành nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao và sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tham gia chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm, các sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện để tuyến du lịch Chư Sê – Phú Thiện kết nối được với tour du lịch của tỉnh và các địa phương khác.

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông