CHUYÊN MỤC

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC HUYỆN
1. Phòng Nội vụ huyện
Số điện thoại cơ quan: 02693.882250
Địa chỉ mail: noivu.phuthien@gialai.gov.vn
a. Lãnh đạo phòng:
- Trưởng phòng:          Đồng chí: Nguyễn Công Cự
- Phó Trưởng phòng:   Đồng chí: Nguyễn Thị Ý Đạt.
                                 Đồng chí: Đỗ Văn Hưng.
b. Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

2. Phòng Tư pháp
Số điện thoại cơ quan:
02693.882261
Địa chỉ mail: tuphap.phuthien@gialai.gov.vn
a. Lãnh đạo phòng:
Trưởng phòng: Đồng chí: Chế Công Nghị.
        
b. Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Số điện thoại cơ quan:
02693.882253
Địa chỉ mail: tckh.phuthien@gialai.gov.vn
a. Lãnh đạo phòng:
- Trưởng phòng:         Đồng chí: Phạm Văn Lượng.
- Phó Trưởng phòng:  Đồng chí:  Võ Quốc Trung.
                                Đồng chí: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.
b. Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường
Số điện thoại cơ quan:
02693.882268
Địa chỉ mail: tnmt.phuthien@gialai.gov.vn
a. Lãnh đạo phòng:
- Trưởng phòng: Đồng chí: Nguyễn Minh Đăng.
- Phó Trưởng phòng: Đồng chí: Tôn Thất Tuấn.
b. Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ và biển (đối với những địa phương có biển).

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Số điện thoại cơ quan: 02693.882498
Địa chỉ mail:ldtbxh.phuthien@gialai.gov.vn
a. Lãnh đạo phòng:
- Trưởng phòng: 
Huỳnh Thị Tư. 
- Phó Trưởng phòng:  
b. Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.
6. Phòng Văn hoá và Thông tin
Số điện thoại cơ quan: 02693.882264
Địa chỉ mail: vhtt.phuthien@gialai.gov.vn
a. Lãnh đạo phòng:
Trưởng phòng: Đồng chí: Phạm Văn Trần Hưng.
b. Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số điện thoại cơ quan:
02693.882258
Địa chỉ mail: gddt.phuthien@gialai.gov.vn
a. Lãnh đạo phòng:
- Trưởng phòng: Đồng chí: Nguyễn Ngọc Ngô
- Phó Trưởng phòng: Đồng chí:
Nguyễn Văn Tỉnh.
b. Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.


8. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số điện thoại cơ quan:
02693.882266
Địa chỉ mail: nnptnt.phuthien@gialai.gov.vn
a. Lãnh đạo phòng:
- Trưởng phòng: Đồng chí:  Bùi Trọng Thành.
- Phó Trưởng phòng: Đồng chí: Mai Ngọc Quý.
Phó Trưởng phòng: Đồng chí: Phạm Văn Quyến.
b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã;

9. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Số điện thoại cơ quan: 02693.882265
Địa chỉ mail: ktht.phuthien@gialai.gov.vn

a. Lãnh đạo phòng:
- Trưởng phòng: Đồng chí: Ngô Văn Hiếu.

- Phó Trưởng phòng: Đồng chí: R O' Thí.
b. Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

10. Phòng Dân tộc
Số điện thoại cơ quan: 02693.882729
Địa chỉ mail: dantoc.phuthien@gialai.gov.vn
a. Lãnh đạo phòng:
- Trưởng phòng: Đồng chí: 
Ngô Thị Thanh Diệp. 
- Phó Trưởng phòng: Đồng chí: Siu Tinh
.
b. Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện về công tác dân tộc.

11. Thanh tra huyện
Số điện thoại cơ quan: 02693.882284
Địa chỉ mail: thanhtra.phuthien@gialai.gov.vn
a. Lãnh đạo phòng:
Chánh thanh tra: Đồng chí: Mai Quốc Huy.
b. Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

12. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện
Số điện thoại cơ quan:02693.882226
Fax: 02693.882237
Địa chỉ mail: vpubnd.phuthien@gialai.gov.vn
a. Lãnh đạo phòng:
- Chánh văn phòng:         Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Mùi.
- Phó Chánh văn phòng:  
Đồng chí: Đặng Quốc Cường.
- Phó Chánh văn phòng:  Đồng chí: Phạm Văn Đức.
                                        
b. Chức năng, nhiệm vụ: - Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác kiểm soát TTHC; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.
13. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao

Số điện thoại cơ quan:02693.
Địa chỉ mail: ttvhtttt.phuthien@gialai.gov.vn
- Giám đốc:         Đồng chí: Hoàng Ngọc Điệp.
- Phó
Giám đốc:  Đồng chí: Lê Thị Kiều Nhi.
- Phó Giám đốc:  Đồng chí: Phạm Vinh Quang.
14. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

 Số điện thoại cơ quan:02693.
Địa chỉ mail: ttdvnn.phuthien@gialai.gov.vn
- Giám đốc:         Đồng chí: Phan Văn Vinh.
- Phó 
Giám đốc:  Đồng chí: Rmanh Cư.         
- Phó 
Giám đốc:  Đồng chí: Kim Ngọc Lượng.         
15. Ban Quản lý dự án   

Số điện thoại cơ quan:02693.
Địa chỉ mail: bqlda.phuthien@gialai.gov.vn
- Phó Ban phụ trách: Nguyễn Khanh
16. Đội Công trình đô thị
Số điện thoại cơ quan: 

Địa chỉ mail: dctdt.phuthien@gialai.gov.vn
- Đội trưởng: Trần Công Tiến.
- Đội phó: Nguyễn Ngọc Thơ.
17. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Số điện thoại cơ quan: 

Địa chỉ mail: ttgdtxhn.phuthien@gialai.gov.vn
- Giám đốc:         Đồng chí: Nguyễn Văn Hưng.  
- Phó 
Giám đốc:  Đồng chí: Trần Thanh Thí.  
18. Ban Quản lý chợ

Số điện thoại cơ quan: 
Địa chỉ mail: bqlc.phuthien@gialai.gov.vn
- Trưởng ban
:  Đồng chí: Trương Viết Vĩ.  
19. Hội chữ thập đỏ

Số điện thoại cơ quan: 
Địa chỉ mail: hctd.phuthien@gialai.gov.vn
- Chủ tịch: Đồng chí: Vũ Quang Nam - , ĐT: 03882292.
- Phó Chủ tịch: Đồng chí: Ksor H' Yang.
               
 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông