CHUYÊN MỤC

BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 23/6/2021 xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
2 Báo cáo số 88c/BC-MTTQ-BTT ngày 31/5/2021 tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
3 Báo cáo số 75/BC-HĐND ngày 09/6/2021 báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
4 Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 21/6/2021 về thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ Nhất HĐND khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

TỜ TRÌNH, DỰ THẢO

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Nghị quyết số 22/NQ-UBBC ngày 04/6/2021 nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Nghi quyết phê chuẩn Chủ tịch, PCT HĐND cấp xã

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ Nhất, HĐND huyện khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026
2 Giấy mời số 16/GM-HĐND ngày 16/6/2021 về việc tham dự Kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
3 Kế hoạch số 07/KH-HĐND ngày 07/06/2021 về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông