CHUYÊN MỤC

BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Thông báo 01/TB-HĐND ngày 26/6/2021 kết quả kỳ họp thứ Nhất, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

TỜ TRÌNH, DỰ THẢO

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình số 02/TTr-HĐND ngày 24/6/2021 về việc giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu tại kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khóa IV
2 Tờ trình số 03/TTr-HĐND ngày 24/6/2021 về việc giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa IV
3 Tờ trình số 04/TTr-HĐND ngày 24/6/2021 về việc thành lập Ban Dân tộc của HĐND huyện khóa IV
4 Tờ trình số 05/TTr-HĐND ngày 24/6/2021 về việc giới thiệu nhân sự bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban các Ban của HĐND huyện khóa IV
5 Tờ trình số 06/TTr-HĐND ngày 24/6/2021 về số lượng ủy viên các Ban của HĐND huyện khóa IV
6 Tờ trình số 07/TTr-HĐND ngày 24/6/2021 về việc giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND huyện khóa IV
7 Tờ trình số 08/TTr-HĐND ngày 24/6/2021 đề nghị thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong 6 tháng cuối năm của HĐND huyện Phú Thiện khóa IV
8 Tờ trình số 10/TTr-HĐND ngày 25/6/2021 về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện khóa IV
9 Tờ trình số 11/TTr-HĐND ngày 25/6/2021 về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện khóa IV
10 Tờ trình 128/TTr-UBND ngày 24/6/2021 về việc giới thiệu người ứng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khóa IV
11 Tờ trình 129/TTr-UBND ngày 24/6/2021 về việc giới thiệu nhân sự để bầu Ủy viên UBND huyện khóa IV
12 Tờ trình số 09/TTr-HĐND ngày 25/6/2021 về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa IV
13 Tờ trình số 01/TTr-HĐND ngày 24/6/2021 về việc giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch HĐND huyện khóa IV

CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Nghi quyết số 35/NQ-HĐND ngày 08/7/2021 phê chuẩn ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
2 Nghi quyết số 34/NQ-HĐND ngày 08/7/2021 phê chuẩn Ủy viên Ban Dân tộc HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
3 Nghi quyết số 33/NQ-HĐND ngày 08/7/2021 phê chuẩn ủy viên Ban pháp chế HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
4 Nghi quyết số 32/NQ-HĐND ngày 08/7/2021 thành lập các Tổ HĐND huyện Phú Thiện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
5 Nghi quyết số 31/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Chư A Thai khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
6 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 24/6/2021 xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện khóa IV
7 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 24/6/2021 xác nhận kết quả bầu PhóChủ tịch HĐND huyện khóa IV
8 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 24/6/2021 về việc thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện khóa IV
9 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 24/6/2021 xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó trưởng các Ban HĐND huyện khóa IV
10 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 24/6/2021 xác nhận số lượng ủy viên các Ban HĐND huyện khóa IV
11 Nghị quyết số 06 NQ-HĐND 24/6/2021 xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện khóa IV
12 Nghị quyết số 07 NQ-HĐND 24/6/2021 xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện khóa IV
13 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND 24/6/2021 xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND huyện Phú Thiện khóa IV
14 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND 24/6/2021 xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Phú Thiện khóa IV
15 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND 24/6/2021 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong 6 tháng cuối năm của HĐND huyện Phú Thiện khóa IV
16 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND 24/6/2021 Kỳ họp thứ Nhất, HĐND huyện Phú Thiện khóa IV

Nghi quyết phê chuẩn Chủ tịch, PCT HĐND cấp xã

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Nghi quyết số 30/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Chư A Thai khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
2 Nghi quyết số 29/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Ia Hiao khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
3 Nghi quyết số 28/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Ia Hiao khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
4 Nghi quyết số 27/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Ia Peng khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
5 Nghi quyết số 26/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Ia Peng khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
6 Nghi quyết số 25/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Phú Thiện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
7 Nghi quyết số 24/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND thị trấn Phú Thiện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
8 Nghi quyết số 23/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Chrôh Pơnan khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
9 Nghi quyết số 22/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Chrôh Pơnankhóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
10 Nghi quyết số 21/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Ia Sol khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
11 Nghi quyết số 20/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Ia Sol khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
12 Nghi quyết số 19/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Ia Piar khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
13 Nghi quyết số 18/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Ia Piar khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
14 Nghi quyết số 17/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Ia Yeng khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
15 Nghi quyết số 16/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Ia Yeng khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
16 Nghi quyết số 15/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Ayun Hạ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
17 Nghi quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Ayun Hạ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
18 Nghi quyết số 13/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Ia Ake khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
19 Nghi quyết số 12/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Ia Ake khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông