CHUYÊN MỤC

BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026
2 Báo cáo số 02/BC-HĐNĐ ngày 13/7/2021 tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyên 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuồi năm
3 Báo cáo số 357/BC-UBND ngày 13/7/2021 tình hình thực hiện phát triển KT-XH, đảm bảo an toàn ANCT 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021
4 Thông báo 36/MTTQ-BTT ngày 16/7/2021 công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021
5 Báo cáo số 361/BC-UBND ngày 14/7/2021đánh giá tình hình thực hiện thu chi NSNN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
6 Tờ trình 171/TTr-UBND ngày 14/7/2021 về thống nhất chi ngân sách huyện ngoài dự toán 6 tháng đầu năm 2021
7 Báo cáo số 363/BC-UBND kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
8 Báo cáo 364/BC-UBND ngày 14/7/2021 tình hình thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đấu năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
9 Báo cáo số 334/BC-UBND ngày 29/6/2021 của UBND huyện về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri kỳ họp thứ Mười bốn - HĐND huyện khóa III
10 Báo cáo số 06/BC-HĐND ngày 21/7/2021 tình hình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
11 Báo cáo số 05/BC-HĐND ngày 15/7/2021 kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Ban KT-XH HĐND huyện
12 Báo cáo số 06/BC-HĐND về chương trình hoạt động, công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Dân tộc
13 Báo cáo số 01/BC-VKS ngày 12/7/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tại kỳ họp thứ Hai - HĐND khóa IV
14 Báo cáo số 17/BC-TA ngày 12/7/2021 công tác xét xử 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm
15 Báo cáo số 80/BC-CCTHADS ngày 08/7/2021 kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021
16 Tờ trình số 12/TTr-HĐND ngày 13/7/2021 về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022
17 Tờ trình số 16/TTr-HĐND ngày 20/7/2021 về nội quy các kỳ họp của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
18 Báo cáo số 09/BC-HĐND huyện ngày 17/5/2021 kết quả giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND huyện và Thường trực HĐND huyện từ năm 2017-2020
19 Tờ trình số 17/TTr-HĐND ngày 20/7/2021 Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
20 Tờ trình 168/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về đề nghị quyết toán ngân sách địa phương và ngân sách cấp huyện năm 2020
21 Báo cáo số 400/BC-UBND ngày 26/7/2021 thuyết minh quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020
22 Tờ trình 170/TTr-UBND ngày 14/7/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu chi ngân sách năm 2021
23 Tờ trình 160/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư: Cải tạo và xây dựng nhà làm việc xã đội 09 xã huyện Phú Thiện
24 Tờ trình 159/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư: Nhà làm việc công an thị trấn Phú Thiện
25 Tờ trình 153/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Chư A Thai
26 Tờ trình 154/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Trần Phú, xã Ia Hiao
27 Tờ trình 164/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư: Trường Tiểu học Lê Lợi, xã Ia Sol
28 Tờ trình 165/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Ngô Quyền, thị trấn Phú Thiện
29 Tờ trình 155/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về chủ trương đầu tư dự án: Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, xã Ia Ake
30 Tờ trình 156/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Chrôh Pơnan
31 Tờ trình 157/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư: Liên hợp đường và đập tràn quá các nhánh 1,2,3 suối Ia Peng, xã Ia Sol
32 Tờ trình 158/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư: Cấu dân sinh 04 xã trên địa bàn huyện Phú Thiện
33 Tờ trình 161/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư: Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Phú Thiện
34 Tờ trình 162/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư: Cống hộp tổ dân phố 9, 10 thị trấn Phú Thiện
35 Tờ trình 163/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư: Kiểm kê đất đai, lập bản đồ quyền sử dụng đất huyện Phú Thiện năm 2024
36 Tờ trình 173/TTr-UBND ngày 15/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư: Cầu dân sinh thôn Đoàn kết, xã Ayun Hạ
37 Tờ trình 179/TTr-UBND ngày 26/7/2021 của UBND huyện về Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS Nguyễn Tất Thành, xã Ia Yeng
38 Tờ trình 180/TTr-UBND ngày 26/7/2021 của UBND huyện về Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường TH Nguyễn Trãi, xã Ia Piar
39 Tờ trình 181/TTr-UBND ngày 26/7/2021 của UBND huyện về Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường PTDTBT Tiểu học Anh Hùng Núp , xã Ia Yeng
40 Báo cáo số 05/BC-HĐND ngày 21/7/2021 kết quả thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết, các báo cáo thuộc lĩnh vực Ban Pháp chế HĐND huyện tại kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa IV
41 Báo cáo số 09/BC-HĐND ngày 27/7/2021 kết quả thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội của Ban Kinh tế - Xã hôi HĐND huyện
42 Báo cáo số 07/BC-HĐND ngày 14/7/2021 kết quả thẩm tra việc giải quyết kiến nghị của tại kỳ họp thứ Mười Bốn, HĐND huyện khóa III và một số kiến nghị chưa giải quyết dứt điểm tại kỳ họp trước
43 Báo cáo số 08/BC-HĐND ngay 19/7/2021 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo ANQP 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (thuộc lĩnh vực dân tộc)
44 Báo cáo số 04/BC-HĐND ngày 26/7/2021 kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Mười Bốn, HĐND huyện khóa III
45 Gợi ý thảo luận tại kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa IV
46 Dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021
47 Báo cáo số 404/BC-UBND ngày 26/7/2021 báo cáo thuyết minh về liên quan đến việc chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2022-2025, nguồn ngân sách huyện

Nghi quyết phê chuẩn Chủ tịch, PCT HĐND cấp xã

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Giấy mời 03/GM-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND huyện tham dự kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa IV
2 Thông báo số 09/TB-HĐND ngày 22/7/2021 điều chỉnh thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
3 Công văn số 07/HĐND-TH ngày 13/7/2021 về chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp
4 Giấy triệu tập số 01/GTrT-HĐND ngày 02/7/2021 kỳ hợp thứ Hai, HĐND huyện, khóa IV
5 Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 02/7/2021 nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp Thứ Hai
6 Công văn số 03/HĐND-TH ngày 07/7/2021 về triển khai tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ Hai
7 Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 02/7/2021 tổ chức kỳ hợp thứ Hai, HĐND huyện khóa IV
8 Kê hoạch số 02/KH-HĐND ngày 06/7/2021 tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa IV

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông