CHUYÊN MỤC

BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo kết quả thẩm tra Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện do Thường trực HĐND huyện, UBND huyện trình tại kỳ họp thứ Mười Một - HĐND huyện khóa III
2 Công văn số 694/UBND-TH ngày 10/7/2020 của UBND huyện về việc trả lời và chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Mười Một, HĐND huyện khóa III
3 Báo cáo số 05/BC-HĐND ngày 26/6/2020 của Ban Dân tộc về tình hình hoạt động, công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND huyện.
4 Báo cáo số 12/BC-HĐND ngày 08/7/2020 của Ban kinh tế - Xã hội, HĐND huyện về kết quả thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội (trình bày tại kỳ họp thứ Mười một HĐND huyện khóa III)
5 Báo cáo số 07/BC-HĐND ngày 10/7/2020 của Ban Dân tộc, HĐND huyện kết quả thẩm tra báo cáo của UBND huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười một – HĐND huyện khóa III.
6 Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 19/6/2020 của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANQP 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
7 Báo cáo số 07/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện khóa III.
8 Báo cáo số 06/BC-HĐND ngày 30/6/2020 của HĐND huyện về kết quả kết quả giám sát tình hình sử dụng, quản lý tài sản công tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện từ năm 2018-2019.
9 Báo cáo số 04/BC-HĐND ngày 15/6/2020 của HĐND huyện về kết quả giám sát hiệu quả chương trình cho vay vốn phát triển sản xuất theo Quyết định số 54/2020/QĐ-TTg; tình hình thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH theo Quyết định 2085/QĐ-TTg trên địa bàn huyện
10 Báo cáo số 01/BC-HĐND ngày 26/6/2020 của HĐND huyện về kết quả giám sát “về tình hính thực thi pháp luật trong xử lý vi phạm hánh chính” đối với UBND xã Chưa A Thai, UBND xã Ia Sol và Ia Peng.
11 Báo cáo số 290/BC-UBND ngày 19/6/2020 của UBND huyền về tình hình thực hiện công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
12 Thông báo số 20/TB-MTTQ-BTT ngày 17/6/2020 của UBMTTQVN huyện về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020, tại kỳ họp thư Mười Một, HĐND khóa III
13 Báo cáo số 297/BC-UBND ngày 26/6/2020 của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
14 Báo cáo số 11/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020
15 Báo cáo số 06/BC-HĐND ngày 30/6/2020 của Ban Dân tộc, HĐND huyện về kết quả thẩm tra việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Mười – HĐND huyện khóa
16 Báo cáo số 08/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của HDDND huyện về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020
17 Báo cáo 05/BC-HĐND ngày 25/6/2020 của HĐND huyện về tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười một - HĐND huyện Khóa III.
18 Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 09/7/2020 của Ban Pháp chế - HĐND huyện về kết quả thẩm tra các báo cáo thuộc lĩnh vực Ban pháp chế HĐND huyện tại kỳ họp thứ Mười Một – HĐND huyện khóa III.
19 Báo cáo số 02/BC-HĐND ngày 09/7/2020 của Ban Pháp chế - HĐND về tình hình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.
20 Báo cáo số 291/BC-UBND ngày 19/6/2020 của UBND huyện về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
21 Báo cáo số 296/BC-UBND ngày 26/6/2020 của UBND huyện về tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

TỜ TRÌNH, DỰ THẢO

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 13/7/2020 về việc đề nghị thông qua điều chỉnh Đề án phát triển kinh tế - xã hội 04 làng: Plei Pông, King Pênh, Plei Trớ, Plei Hek xã Chưa A Thai, huyện Phú Thiện giai đoạn 2017-2020.
2 Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, khóa III nhiệm kỳ 20 16-2021
3 Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Phú Thiện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
4 Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 26/6/2020 của UBND huyện về việt Quyết định chủ đầu tư công trình Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Chroh Pơnan.
5 Tờ trình số 03/TTr-HĐND ngày 18/6/2020 của HĐND huyện về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021.
6 Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 26/6/2020 của UBND huyện về việc đề nghị điều chính, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển (vốn đầu tư công) nguồn Ngân sách Nhà nước (ngân sách huyện) năm 2020.
7 Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 26/6/2020 của UBND huyện về việc đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của huyện (nguồn vốn tăng thu nguồn tiền sử dụng đất, thuê đất ngân sách huyện).
8 Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 26/6/2020 của UBND huyện về việc đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của huyện Phú Thiện (nguồn ngân sách huyện quản lý).
9 Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 26/6/2020 của UBND huyện về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và ngân sách cấp huyện năm 2019.
10 Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 26/6/2020 của UBND huyện về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu chi ngân sách năm 2020.
11 Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 02/7/2020 của UBND huyện về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cầu dân sinh thôn Plei Lôk, xã Ia Ake
12 Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 02/7/2020 của UBND huyện về quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường vào bãi rác huyện Phú Thiện.

BÁO CÁO THẨM TRA

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 63/BC-VKS ngày 17/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Thiện tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khóa III.
2 Báo cáo số 71/BC-CCTHADS ngày 16/6/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng công tác tâm 6 cuối năm 2020.
3 Báo cáo số 01/BC-TA ngày 16/6/2020 của Tòa án nhân dân về công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Nghị Quyết Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

Nghi quyết phê chuẩn Chủ tịch, PCT HĐND cấp xã

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 GỢI Ý THẢO LUẬN TẠI KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT, HĐND HUYỆN KHÓA III
2 TỔNG HỢP Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ (đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ báo cáo)
3 Tóm tắt một số nội dung kiến nghị thẩm tra các báo cáo, tờ trình của các Ban HĐND tại kỳ họp thứ Mười Một, HĐND huyện khóa III
4 Giấy mời số 08/GM-HĐND ngày 13/7/2020 của Thường trực HĐND huyện tham dự Kỳ họp thứ Mười một, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.
5 Giấy mời số 09/GM-HĐND ngày 13/7/2020 của Thường trực HĐND huyện tham dự Kỳ họp thứ Mười một, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.
6 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ Mười Một, HĐND huyện khóa III
7 Thông báo số 35/TB-HĐND ngày 07/7/2020 của Thường trực HĐND huyện về việc hoãn thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Mười một, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 (tổ chức vào ngày 16/7-17/7/2020).
8 giấy triệu tập v/v kỳ họp thứ mười một, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 -2021.(nhờ vt chuyển cho đại biểu HĐND huyện đang công tác tại đơn vị).
9 Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ Mười một - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông