CHUYÊN MỤC

Nghi quyết phê chuẩn Chủ tịch, PCT HĐND cấp xã

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 về phân bổ kinh phí sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo để chi trả các chế độ chính sách cho sự nghiệp GD&ĐT và lương hợp đồng giáo viên trong chỉ tiêu năm 2021
2 Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 về giao kế hoạch đầu tư phát triển (đầu tư công) phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021
3 Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 về giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
4 Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 về phân bổ kinh phí sự nghiệp kinh tế và giao chỉ tiêu thu năm 2021
5 Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 về giao dự toán thu chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã, thị trấn năm 2021
6 Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 ban hành Đề án phát triển kinh tế- xã hội 4 làng: Plei Pong, King Pênh, Plei Trớ, Plei Hek xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, giai đoạn II (2021-2023)
7 Quyết định 506/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 phê duyệt Phương án thực hiện di dời các hộ dân tại khu vực dân cư tự phát Suối Cạn về bố trí, sắp xếp ổn định tại thôn Thắng Lợi 3, xã Ia Sol
8 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ thu, chi ngân sách năm 2021
9 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và chương trình công tác năm 2021
10 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về việc thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện các kiến nghị của HĐND và Thường trực HĐND từ năm 2017-2020"
11 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa III
12 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về Đề án phát triển kinh tế - xã hội 4 làng: Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ, Plei Hek, xã Chư A Thai huyện Phú Thiện giai đoạn II
13 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 thông qua Phương án thực hiện di dời các hộ dân tại khu vực dân cư tự phát Suối Cạn về bố trí, sắp xếp ổn định tại thôn Thắng Lợi 3, xã Ia Sol
14 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về việc thông qua Kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-2025
15 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Thiện
16 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về việc thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển (đầu tư công) từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2021
17 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông