CHUYÊN MỤC

Nghi quyết phê chuẩn Chủ tịch, PCT HĐND cấp xã

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Giấy mời số 01/GM-HĐND ngày 15/01/2021 của HĐND huyện kỳ họp thứ Mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
2 Giấy triệu tấp số 01/GTrT-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND huyện kỳ họp thứ Mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
3 Dự kiến Chương trình kỳ họp
4 Tờ trình số 02/TTr-HĐND ngày 14/01/2021 về việc giới thiệu nhân sự bầu bố sung Chủ tịch HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
5 Báo cáo số 01/BC-HĐND ngày 18/01/2021 kết quả thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban Pháp chế HĐND huyện

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông