CHUYÊN MỤC

BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 02/BC-HĐND ngày 25/01/2021 tình hình tổ chức hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ, công tác thời gian tới
2 Báo cáo số 133/BC-UBND ngày 12/3/2021 công tác kiểm điểm chỉ đạo, điều hành của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
3 Báo cáo số 04/BC-TA ngày 19/02/2021 của Tòa án nhân dân huyện tổng kết công tác xét xử 2016-2021
4 Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện
5 Báo cáo tổng kết của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Thiện tại kỳ họp tổng kết HĐND huyện khóa III
6 Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
7 Báo cáo kết quả mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 2016-2021
8 Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 12/01/2021 kế hoạch tổng kết hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
9 Báo cáo số 01/BC-HĐND ngày 04/01/2021 tổng, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của HĐND trong thời gian tới kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

TỜ TRÌNH, DỰ THẢO

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình số 10/TTr-HĐND huyện ngày 25/3/2021 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đỗ Quang Khải

Nghi quyết phê chuẩn Chủ tịch, PCT HĐND cấp xã

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự kiến chương trình kỳ họp
2 Giấy triệu tập số 02/GTrT- HĐND ngày 31/3/2021 kỳ họp thứ Mười Sáu (tổng kết nhiệm kỳ) HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông