CHUYÊN MỤC

BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 16/BC-HĐND ngày 09/9/2020 kết quả thẩm tra Tờ trình, dự thảo thuộc lĩnh vực Ban pháp chế HĐND huyện
2 Báo cáo số 13/BC-HĐND kết quả thẩm tra của Ban KTXH HĐND huyện về các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp
3 Thông báo số 47/TB-HĐND về việc thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Mười hai

TỜ TRÌNH, DỰ THẢO

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình số 189/TTr-UBND ngày 07/9/2020 về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020
2 Tờ trình số 10/TTr-HĐND về việc cho thôi lam đại biểu HĐND huyenj khóa III
3 Tờ trình số 12/TTr-HĐND về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Chủ tịch HĐND huyện khóa III
4 Tờ trình số 13/TTr-HĐND huyện về việc miễn nhiệm chức danh PCT HĐND huyện
5 Tờ trình số 184/TTr-UBND về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện
6 Tờ trinh số 188/TTr-UBND về việc thông qua Đề án phát triển kinh tế- xã hội 4 làng Plei Pông, Kinh Pênh, Plei Trớ, Plei Hek xã Chư A Thai
7 Tờ trình số 09/TTr-HĐND về việc bầu bổ sung Trưởng bản Dân tộc, HĐND huyện khóa III
8 Tờ trình số 11/TTr-HDDND về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa III

Nghi quyết phê chuẩn Chủ tịch, PCT HĐND cấp xã

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Cập nhập tài liệu phục vụ kỳ họp thứ Mười hai
2 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ Mười hai (kỳ họp chuyên đề)
3 Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ Mười hai (kỳ họp chuyên đề)

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông