CHUYÊN MỤC

BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 35/BC-HĐND ngày 16/12/2020 kết quả thẩm tra, báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
2 Báo cáo số 22/BC-HĐND về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Mười một, HĐND huyện khóa III
3 Báo cáo số 23/BC- HĐND ngày 14/12/2020 kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện
4 Báo cáo số 20/BC- HĐND ngày 14/12/2020 kết quả thẩm tra các báo cảo của UBND huyện, Tòa án nhân dân huyện, VKS nhân dân huyện, Chi cục THADS huyện và các dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện, do Thường trực HĐND huyện, UBND huyện trình tại kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND huyện khóa III
5 Báo cáo số 16/BC- HĐND ngày 14/12/2020 kết quả hoạt động năn 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Ban Dân tộc HĐND huyện
6 Báo cáo số 15/BC-HĐND ngày 14/12/2020 kết quả thẩm tra báo cáo của UBND huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND huyện khóa III
7 Báo cáo số 19/BC-HĐND ngày 09/12/2020 của Thường trực HĐND huyện về hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021
8 Báo cáo số 611/BC-UBND ngày 30/11/2020 kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ Mười Một HĐND huyện khóa III
9 Báo cáo số 631/BC-UBND ngày 04/12/2020 tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021
10 Báo cáo số 19/BC-HĐND ngày 11/12/2020 tình hình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
11 Thông báo số 26/MTTQ-BTT ngày 30/11/2020 công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020, tại kỳ họp thứ Mười Bốn, HĐND huyện khóa III
12 Báo cáo số 630/BC-UBND ngày 04/12/2020 về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
13 Báo cáo số 619/BC-UBND ngày 02/12/2020 Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
14 Báo cáo số 621/BC-UBND ngày 02/12/2020 tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển (đầu tư công) năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021
15 Biên bản làm việc về thống nhất chi ngân sách huyện ngoài dự toán 6 tháng cuối năm 2020
16 Báo cáo số 623/BC-UBND ngày 02/12/2020 Báo cáo tình hình thự hiện thu, chi NSNN năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
17 Báo cáo số 153/BC-CCTHADS ngày 30/11/2020 của Chi Cục THADS huyện kết quả thi hành án dân sự năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
18 Báo cáo số 37/BC-VKS ngày 30/11/2020 của Viện kiển sát nhân dân huyện
19 Báo cáo số 07/BCTA ngày 27/11/2020 của Tòa án nhân dân huyện về công tác xét xử năm 2020 và chương trình công tác năm 2021
20 Báo cáo số 17/BC-HĐND - 26/11/2020 tổng hợp kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Mười Bốn, hđnd huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

TỜ TRÌNH, DỰ THẢO

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình số 278/TTr-UBND ngày 09/12/2020 đề nghị thông qua Đề án phát triển kinh tế- xã hội 4 làng: Plei Pong, King Pênh, Plei Trớ, Plei Hek xã Chư A Thai
2 Tờ trình 276/TTr-UBND ngày 08/12/2020 về việc đề nghị thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phú Thiện
3 Tờ trình 253/TTr-UBND về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển (đầu tư công) nguồn ngân sách nhà nước năm 2021
4 Tờ trình số 277/TTr-UBND ngày 09/12/2020 về đề nghị thông qua phương an đề nghị di dời các hộ dân tại khu vực dân cư tự phát Suối Cạn về bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư tại thôn Thắng Lợi 3, xã Ia Sol
5 Tờ trình số 267/TTr-UBND ngày 05/12/2020 về việc đề nghị phê duyệt dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện
6 Tờ trình 271/TTr-UBND ngày 07/12/2020 về đề nghị phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ thu, chi ngân sách năm 2021
7 Dự thảo nghị quyết kèm theo Tờ trình 271/TTr-UBND ngày 07/12/2020 về đề nghị phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ thu, chi ngân sách năm 2021
8 Tờ trình số 21/TTr-HĐND ngày 07/12/2020 về Kế hoạch tổ chứa kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2021
9 Tờ trình số 269/TTr-UBND ngày 07/12/2020 về việc đề nghị thông qua Kế hoạch giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-2025
10 Tờ trình số 20/TTr-HĐND ngày 04/12/2020 về việc thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND và Thường trực HĐND huyện từ năm 2017-2020"

Nghi quyết phê chuẩn Chủ tịch, PCT HĐND cấp xã

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 GỢI Ý THẢO LUẬN
2 Dự khiến Chương trình kỳ họp thứ Mười Bốn, HĐND huyện khóa III
3 51/HĐND-TH ngày 14/12/2020 về việc tổ chức nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ Mười Bốn, HĐND huyện khóa III
4 Công văn số 49/HĐND-TH ngày 09/12/2020 về thời gian tổ chức kỳ họp thứ Mười Bốn - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
5 Giấy mời 21/GM-HĐND - 26/11/2020 về việc tham dự kỳ họp thứ Mười Bốn, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-202
6 Thông báo số 58/TB-HĐND ngày 04/11/2020 Về việc Kết luận của thường trực HĐND về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười ba (cuối năm 2020), HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.(nhờ vt các cơ quan ban ngành và các xã, thị trấn chuyển cho đại biểu HĐND huyện đang công tác tại đơn vị)
7 Kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 04/11/2020 tổ chức kỳ họp thứ Mười ba - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
8 Công văn 1289/UBND-TH về việc chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ Mười ba - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
9 Kế hoạch số 18/KH-HĐND ngày 30/10/2020 tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông