CHUYÊN MỤC

BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 20/BC-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND huyện về việc Báo cáo kết quả thẩm tra Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện do Thường trực HĐND huyện trình tại kỳ hộp thứ Mười
2 Báo cáo số 17/BC-HĐND ngày 11/12/2019 Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Dân tộc HĐND năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
3 Công văn số 1357/UBND-TH ngày 09/12/2019 trả lời và chỉ đạo trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Mười HĐND huyện khóa III
4 Báo cáo 577/BC-UBND ngày 03/12/2019 của UBND huyện về tình công tác thanh tra, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng và phòng chống lãng phí năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020
5 Báo cáo số 579/BC-UBND ngày 03/12/2019 báo cáo về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020
6 Báo cáo số 18/BC-HĐND ngày 11/12/2019 Báo cáo tình hình hoạt động của Ban pháp chế HĐND năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
7 Thông báo số 15/TB-MTTT-BTT ngày 22/11/2019 Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, những kiến nghị của MTTQ tại kỳ họp thứ Mười
8 Báo cáo số 162/TA-ND ngày 29/11/2019 của Tào án nhân dân huyện về công tác xét xử năm 2019 và chương trình công tác năm 2020
9 Báo cáo số 37/BC-VKS ngày 30/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện tại kỳ họp thứ Mười HĐND huyện khóa III
10 Báo cáo số 24/BC-CCTHADS ngày 02/12/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự về kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020
11 Báo cáo số 23/BC-HĐND ngày 02/12/2019 của HĐND huyện Báo cáo hoạt động của TT HĐND huyện năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020
12 Báo cáo số 21/BC-HĐND ngày 02/12/2019 về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa III
13 Báo cáo số 576/BC-UBND ngày 03/12/2019 của UBND huyện về đánh giá tình hình thu, chi NSNN năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2020
14 Báo cáo số 578/BC-UBND ngày 03/12/2019 của UBND huyện về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; vi phạm pháp luật năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
15 Báo cáo số 572/BC-UBND ngày 03/12/2019 của UBND huyện về tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020
16 Báo cáo số 555/BC-UBND ngày 15/11/2019 của UBND huyện về kết quả việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ Chín – HĐND huyện khóa III và kết quả thực hiện kiến nghị của Thường trực HĐND huyện

TỜ TRÌNH, DỰ THẢO

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình số 06/TTr-HĐND ngày 26/11/2019 của HĐND huyện về việc thành lập Đoàn giám sát “việc triển khai các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và mô hnhf khuyến nông trong năm 2018, 2019” trên địa bàn huyện
2 Tờ trình số 05/TTr-HĐND ngày 05/11/2019 của HĐND huyện về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2020
3 Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 25/10/2019 của UBND huyện về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
4 Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 25/10/2019 của UBND huyện về việc giới thiệu nhân sự để bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
5 Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 03/12/2019 của UBND huyện về việc đề nghị phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020
6 Tờ trình số 200/TTr-UBND ngày 03/12/2019 về việc cho ý kiến về nội dung dự thảo Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
7 Tờ trình số 195/TTr-UBND ngày 03/12/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2020
8 Tờ trình số 06/TTr-HĐND ngày 13/12/2019 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa III, Nhệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Ksor Soar

BÁO CÁO THẨM TRA

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 04/12/2019 của UBND huyện Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Chín - HĐND khóa III và một số kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND huyện
2 Báo cáo số 16/BC-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND huyện, Báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo của UBND huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri kỳ họp thứ Mười -HĐND huyện khóa III
3 Báo cáo số 19/BC-HĐND ngày 11/12/2019 Báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo của UBND huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục thi hành án nhân dân huyện và các Dự thảo nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện trình tại kỳ họp thứ Mười HĐND khóa III
4 Báo cáo số 17/BC-HĐND ngày 12/12/2019 của Ban KTXH về việc Báo cáo kết quả thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội của Ban KTXH

Nghi quyết phê chuẩn Chủ tịch, PCT HĐND cấp xã

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Kế hoạch số 13/KH-HĐND ngày 22/10/2019 của Thường trực HĐND huyện về tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười
2 Kế hoạch số 15/KH-HĐND ngày 22/10/2019 của Thường trực HĐND huyện về tổ chức kỳ họp thứ Mười – HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
3 Thông báo số 30/TB-HĐND ngày 22/10/2019 kết luận tại Hội nghị chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ Mười
4 Giấy triệu tập số 03/GTrT-HĐND ngày 26/11/2019 của TT HĐND huyện
5 Công văn số 63/HĐND-TH ngày 06/12/2019 của TT HĐND huyện vê việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ Mười, HĐND khóa III
6 Công văn số 62/HĐND-TH ngày 05/12/2019 của TT HĐND huyện về việc chuẩn bị nội dung chất vấn, thảo luận tại kỳ họp thứ Mười, HĐND khóa III, nhiệm kỳ 2016-2020
7 Công văn số 64/HĐND-TH ngày 06/12/2019 của TT HĐND huyện vê việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ Mười, HĐND khóa III
8 Công văn số 65/HĐND-TH ngày 06/12/2019 của TT HĐND huyện về việc tổ chức các hoạt động phục vụ kỳ họp thứ Mười HĐND huyện khóa III
9 Chương trình kỳ họp thứ Mười
10 Gợi ý thảo luận kỳ họp thứ Mười
11 Biên bản làm việc về thống nhất chi ngân sách huyện ngoài dự toán 6 tháng cuối năm 2019
12 Thay đổi chương trình kỳ họp

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông