CHUYÊN MỤC

 
TÀI LIỆU PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ CHÍN, HĐND HUYỆN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 
STT KÝ HIỆU NỘI DUNG TẬP TIN
1   Chương trình kỳ họp  Tải về
2 12/BC-HĐND Báo cáo của thường trực HĐND huyện về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 (kèm theo phụ lục thỏa thuận CNNS) Tải về
3 322/BC-UBND Báo cao ngày 26.6.2019 của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu  năm 2019 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019. Tải về
4 02/BC-UBMTTQVN Báo cáo của UBMTTQVN huyện báo cáo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQVN huyện đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND. Tải về
5 290/BC-UBND Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Tải về
6 271/BC-UBND Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện KH vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2019 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019. Tải về
7 320/BC-UBND Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; CTTCD, THGQĐTKN, TC 6TCN 2019, PHNV 6 TCN 2019. Tải về
8 321/BC-UBND Báo cáo của UBND huyện về tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 T đầu năm 2019 và BVĐB ATTT 6 T cuối năm 2019. Tải về
9 13/HĐND Báo cáo của ban pháp chế về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tải về
10 16/BC-BKTXH Báo cáo  của ban KTXH-HĐND huyện về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Tải về
11 07/BC-HĐND Báo cáo của Ban Dân tộc - HĐND huyện về tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 Tải về
12 36 /BC - VKS Báo cáo của viện kiểm sát nhân dân huyện tại kỳ họp thứ Chín-HĐND huyện. Tải về
13 146/BC-TA Bao cao của Tòa án nhân dân huyện về công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2019 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019. Tải về
14 30-BC-CCTHHADS Báo cáo của chi cục thi hành án dân sự về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuuoois năm 2019. Tải về
15 03/TTr-HĐND Tờ trình của TT HĐND huyện về đề nghị thông qua dự thảo nghị quyết chương trình giám sát HĐND huyện năm 2020. Tải về
16 02/TTr-HĐND Tờ trình  của thường trực HĐND huyện về đề nghị bãi bỏ NQ QPPL Số 08.2016.NĐ.HĐND ngày 04.7.2016 của HDND huyenj ban hành quy định phân cấp ổn định nguồn thu. Tải về
17 76/UBND Tờ trình của UBND huyện về đề nghị thông qua dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018. Tải về

Tải biểu mẫu
18 75/UBND - Tờ trình của UBND về đề nghị thông qua dự thảo nghị quyết điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn phú thiên đến năm 2030.
- Kèm theo Báo cáo giải trình của Phòng KT-HT huyện
Tải về

Tải về
19 88/TTr-UBND Tở trình  của UBND huyện về đề nghị thông qua dự thảo nghị quyết điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn phú thiện đến năm 2030. Tải về
20 74/TTr-UBND Tờ trình của UBDN huyện về đề nghị thông qua dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020. Tải về
21 89/TTr-UBND Tờ trình  của UBND huyện về đè nghị thông qua dự thảo nghị quyết đặt tên Quảng trường huyện. Tải về
22 - 08/BC-HĐND

- 14/BC-HĐND


- 14/BC-HĐND


- 09/BC-HĐND
- Báo cáo  cuaBan dân tộc về kết quả thẩm tra việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ bảy-HĐND huyện khóa III Và một số KNCGQ dứt điểm tại các kỳ họp trước.
- Báo cáo của BKT-XH kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế-xã hội HĐND huyện.
- Báo cáo  của ban pháp chế về kết quả thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực ban pháp chế HĐND huyện tại kỳ họp thứ chín-HĐND huyện khóa III.
- Báo cáo của ban dân tộc về thẩm tra báo cáo của UBND huyện v.v trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín-HĐND huyện khóa III.
Tải về1


Tải về2


Tải về3


Tải về4 
23 13/BC-HĐND Bao cáo   của Đoàn giám sát HĐND huyện về giám sát việc triển khai kế hoạch thu hồi đất lam nghiệp bị lấn chiếm và kế hoạch trồng rừng trên địa bàn huyện nam 2018. Tải về
24 14/BC-HĐND Báo cáo  của TT HĐND huyện kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ( trước và sau kỳ họp thứ bảy - HĐND huyện khóa III). Tải về
25 11/BC-HĐND Báo cáo  của HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2020. Tải về
26 20/TH-HĐND Thông báo  của HĐND huyện kết quả trả lời kiến nghị cử tri của cơ quan, đơn vị, cơ quan ngành dọc trước kỳ họp thứ chín HDND HUYỆN. Tải về
27 800/UBND-TH Công văn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Chín HĐND khóa III Tải về
28 305/BC-UBND Báo cáo  của UBND huyện v.v giải quyết các kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy và một số kiến nghị chưa giải quyết dứt điểm tại kỳ họp thứ sáu-HĐND huyện khóa III. Tải về
29 15/BC-BKTXH Báo cáo  kết quả giám sát tình hình hoạt động của trung tâm học tập công đồng trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến nay. Tải về
30 15/HĐND Báo cáo của ban pháp chế về kết quả giám sát '' tình hình thực thi pháp luật trong công tác tiếp công dân và GQĐTKN, TC'' đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tải về
                                31. Bổ sung Gợi ý thảo luận: tải về

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông