CHUYÊN MỤC


DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ BẢY – HĐND HUYỆN KHÓA III
(Xếp theo dự kiến Chương trình kỳ họp)
Stt Nội dung văn bản Ghi chú
1 Báo cáo số  17/BC – HĐND ngày  11/12/2018 của Thường trực HĐND huyện về tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 Tải về
2 Báo cáo số  502/BC – UBND ngày 05/12/2018 của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, phương hướng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Tải về
3 Thông báo số 64/TB-MTTQ-BTT ngày 10/12/2018 của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện về tình hình hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến kiến nghị của UBMTTQ huyện đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND huyện năm 2018. Tải về
4 Tờ trình số:  236/TTr-UBND ngày  12/12/2018 của UBND huyện về bầu bổ sung thành viên UBND huyện Tải về
5 Tờ trình số:  104/TTr-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND huyện về danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chữ chức vụ do HĐND huyện hoặc phê chuẩn. Tải về
6 Báo cáo số 509/BC – UBND ngày 07/12/2018 của UBND huyện về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2019. Tải về
7 Báo cáo số 499/BC – UBND ngày 05/12/2018 của UBND huyện về tình hình thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư phát triển và một số nhiệm vụ, giải pháp cuối năm 2018 và lập đầu tư công năm 2019. Tải về
8 Báo cáo số  504/BC – UBND ngày 05/12/2018 của UBND huyện về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp công dân, tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo  năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tải về
9 Báo cáo số 503/BC – UBND ngày 05/12/2018 của UBND huyện về tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018 và nhiệm vụ bảo vệ đảm bảo ANTT năm 2019. Tải về
10 Báo cáo số 27/BC – HĐND ngày 12/12/2018 của Ban Pháp chế - HĐND huyện về tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019. Tải về
11 Báo cáo số 40/BC – HĐND ngày 17/12/2018 của Ban Kinh tế xã hội - HĐND huyện về tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019. Tải về
12 Báo cáo số 24/BC – HĐND ngày 17/12/2017 của Ban Dân tộc - HĐND huyện về tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019. Tải về
13 Báo cáo số 26/BC-VKS ngày 30/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện tại Kỳ họp thứ Bảy – HĐND huyện. Tải về
14 Báo cáo số 137/BC-TA ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện về công tác xét xử  năm 2018 và chương trình công tác năm 2019. Tải về
15 Báo cáo số 35/BC-CCTHADS ngày 03/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự về công tác Thi hành án dân sự năm 2018. Tải về
16 Tờ trình số 101/TTr – HĐND ngày 05/12/2018 của Thường trực HĐND huyện về Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019. Tải về
17 Tờ trình số 102/TTr – HĐND ngày 05/12/2018 của Thường trực HĐND huyện về thành lập Đoàn giám sát “việc triển khai Kế hoạch thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm và kế hoạch trồng rừng 2018. Tải về
18 Tờ trình số 242/TTr – UBND ngày 26/11/2018 của UBND huyện về đề nghị phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2019. Tải về
19 Tờ trình số 243/TTr – UBND ngày 26/11/2018 của UBND huyện về kế hoạch phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất, thuê đất năm 2018 (ngân sách huyện) hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2020. Tải về
20 Tờ trình số 248/TTr – UBND ngày 05/12/2018 của UBND huyện về phê chuẩn dự toán NS địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2019. Tải về
21 Báo cáo số 39/BC-HĐND ngày 13/12/2018 của Ban Kinh tế xã hội – HĐND huyện về kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực KTXH của Ban KTXH huyện. Tải về
22 Báo cáo số 29/BC-HĐND ngày 12/12/2018 của Ban Pháp chế - HĐND huyện về kết quả thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện do Thường trực HĐND huyện và Ủy ban nhân dân huyện trình kỳ họp. Tải về
23 Báo cáo số 23 /BC-HĐND ngày 10 /12/2018 của Ban Dân tộc – HĐND huyện về kết quả thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện do Thường trực HĐND huyện và Ủy ban nhân dân huyện trình kỳ họp. Tải về
24 Báo cáo số 18/BC–HĐND ngày 14/12/2018 của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Sáu và một số kiến nghị chưa giải quyết dứt điểm tại kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa III. Tải về
25 Báo cáo số  16/BC – HĐND ngày  23 /11/2018 của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện Khóa III. Tải về
26 Thông báo số 103/TB – HĐND ngày  11/12/2018 của Thường trực HĐND huyện về kết quả trả lời kiến nghị của các cơ quan, đơn vị ngành dọc đối với kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tư – HĐND huyện khóa III. Tải về
27 Công văn số 1289 /UBND-TH ngày 05/12/2018 của UBND huyện về trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy – HĐND huyện khóa III. Tải về
28 Báo cáo số 491/BC – UBND ngày 29/11/2018 của UBND huyện về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu và một số kiến nghị chưa giải quyết dứt điểm tại kỳ họp thứ Tư – HĐND huyện khóa III. Tải về
29 Tờ trình số: 105/TTr-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND huyện về danh sách Ban kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chữ chức vụ do HĐND huyện hoặc phê chuẩn.
Tải về
30 Báo cáo số  13a /BC – HĐND ngày  15 /10/2018 của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc thực hiện đầu tư các dự án thuộc kế hoạch vốn đầu tư công và các nguồn khác trên địa bàn huyện năm 2017.
Tải về
31 Biên bản thống nhất chi ngoài dự toán ngân sách 06 tháng cuối năm 2018. Tải về
32 Báo cáo tóm tắt  số  510/BC – UBND ngày 07/12/2018 của UBND huyện về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2019.  Tải về
33 Chương trình kỳ họp (dự kiến) Tải về
  Danh mục tài liệu kỳ họp Tải về
  Gợi ý thảo luận tại kỳ họp Tải về

 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông