CHUYÊN MỤC

STT Thông tin về VBQPPL được lấy ý kiến Góp ý văn bản
I. VĂN BẢN QPPL DO HĐND HUYỆN BAN HÀNH
01 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường đạt chuẩn quốc gia
giai đoạn 2016-2020
Góp ý
02 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 04/7/2016 về việc thành lập Ban dân tộc HĐND huyện khóa  III, nhiệm kỳ 2016-2021 Góp ý
03 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 04/7/2016 về việc quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần của các Ban HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 Góp ý
04 Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện kháo III,
nhiệm kỳ 2016-2021
Góp ý
05 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 về việc ban hành Quy trình phối hợp trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 Góp ý
06 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 về việc  bãi bỏ NQ số: 08/2016/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 về Quy định phân cấp ổn định nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho thời kỳ 2017-2020 của các đơn vị dự toán
 cấp huyện và ngân sách cấp xã
Góp ý
II. VĂN BẢN QPPL DO UBND HUYỆN BAN HÀNH
01 Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 về bãi bỏ Quyết định số Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Phòng Dân tộc huyện
Góp ý
02 Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 về bãi bỏ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
 của phòng Nội vụ  huyện
Góp ý
03 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 về việc  Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
 của phòng Tư pháp huyện
Góp ý
04 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
 của Đội công trình Đô thị huyện
Góp ý
05 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
 của Thanh tra  huyện
Góp ý
06 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
Góp ý
07 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của phòng Giáo dục và đào tạo huyện
Góp ý
08 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Ban quản lý chợ huyện
Góp ý
09 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của phòng Kinh tế hạ tầng
Góp ý
10 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 v/v Bãi bỏ quyết định sô Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của phòng Tài nguyên môi trường huyện
Góp ý
11 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  của phòng Y tế huyện Góp ý
12 Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa - Thông tin huyện Góp ý
13 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 về việc Ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Phú Thiện
 nhiệm kỳ 2016 - 2021
Góp ý
14 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
 của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện
Góp ý
 
15 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 11/02/2009 về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Góp ý
 
16 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Phú Thiện ban hành Góp ý
 
17 Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 v/v bãi bỏ Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 02/5/2007 của Ủy ban nhân dân lâm thời huyện Phú Thiện về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Thiện Góp ý

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông