CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO, BÁO CÁO

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 05/BC-HĐND ngày 21/7/2021 kết quả thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết, các báo cáo thuộc lĩnh vực Ban Pháp chế HĐND huyện tại kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa IV
2 Báo cáo số 08/BC-HĐND ngay 19/7/2021 về tình hình thực hiện phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo ANQP 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (thuộc lĩnh vực dân tộc)
3 Báo cáo số 06/BC-HĐND ngày 21/7/2021 tình hình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
4 Báo cáo 364/BC-UBND ngày 14/7/2021 tình hình phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đấu năm
5 Thông báo 36/MTTQ-BTT ngày 16/7/2021 công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm
6 Báo cáo số 363/BC-UBND kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
7 Báo cáo số 17/BC-TA ngày 12/7/2021 công tác xét xử 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm
8 Báo cáo số 01/BC-VKS ngày 12/7/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tại kỳ họp thứ Hai - HĐND khóa IV
9 Báo cáo số 02/BC-HĐNĐ ngày 13/7/2021 tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyên 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuồi năm
10 Báo cáo số 361/BC-UBND ngày 14/7/2021đánh giá tình hình thực hiện thu chi NSNN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
11 Báo cáo số 07/HĐND ngày 14/7/2021 kết quả thẩm tra giải quyết kiến nghi cử tri tại kỳ họp thứ Mười bốn -HĐND khóa III
12 Báo cáo số 05/BC-HĐND ngày 15/7/2021 kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban KT-XH HĐND huyện
13 Báo cáo số 334/BC-HĐND ngày 29/6/2021 của UBND huyện về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri kỳ họp thứ Mười bốn - HĐND huyện khóa III
14 Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 17/5/2021 kết quả giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 2017-2021
15 Báo cáo số 357/BC-UBND ngày 13/7/2021 tình hình thực hiện phát triển KT-XH, đảm bảo an toàn ANCT 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021
16 Báo cáo số 80/BC-CCTHADS ngày 08/7/2021 chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
17 Báo cáo số 06/BC-HĐND về chương trình hoạt động, công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Dân tộc
18 Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 02/7/2021 nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp Thứ Hai

TỜ TRÌNH, DỰ THẢO

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình số 16/TTr-HĐND ngày 20/7/2021 về nội quy các kỳ họp của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
2 Tờ trình số 17/TTr-HĐND ngày 20/7/2021 Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
3 Tờ trình 166/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về chủ trương đầu tư dự án: Trường PTDTBT Anh Hùng Núp
4 Tờ trình 173/TTr-UBND ngày 15/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư: Cầu dân sinh thôn Đoàn kết, xã Ayun Hạ
5 Tờ trình 165/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Ngô Quyền, thị trấn Phú Thiện
6 Tờ trình 167/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS Nguyễn Tất Thành
7 Tờ trình 171/TTr-UBND về thống nhất chi ngân sách huyện ngoài dự toán 6 tháng đầu năm 2021
8 Tờ trình 153/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Chư A Thai
9 Tờ trình 154/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Trần Phú, xã Ia Hiao
10 Tờ trình 155/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về chủ trương đầu tư dự án: Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, xã Ia Ake
11 Tờ trình 156/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Chrôh Pơnan
12 Tờ trình 157/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư: Liên hợp đường và đập tràn quá các nhánh 1,2,3 suối Ia Peng, xã Ia Sol
13 Tờ trình 158/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư: Cấu dân sinh 04 xã trên địa bàn huyện Phú Thiện
14 Tờ trình 159/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư: Nhà làm việc công an thị trấn Phú Thiện
15 Tờ trình 160/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư: Cải tạo và xây dựng nhà làm việc xã đội 09 xã huyện Phú Thiện
16 Tờ trình 161/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư: Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Phú Thiện
17 Tờ trình 162/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư: Cống hộp tổ dân phố 9, 10 thị trấn Phú Thiện
18 Tờ trình 163/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư: Kiểm kê đất đai, lập bản đồ quyền sử dụng đất huyện Phú Thiện năm 2024
19 Tờ trình 164/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư: Trường Tiểu học Lê Lợi, xã Ia Sol
20 Tờ trình 170/TTr-UBND ngày 14/7/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu chi ngân sách năm 2021
21 Tờ trình số 12/TTr-HĐND ngày 13/7/2021 về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022
22 Tờ trình 168/TTr-UBND ngày 13/7/2021 về đề nghị quyết toán ngân sách địa phương và ngân sách cấp huyện năm 2020

Các văn bản liên quan

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Giấy mời 03/GM-HĐND ngày 22/7/2021 của HDDNDD huyện tham dự kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa IV
2 07/HĐND-TH ngày 13/7/2021 về chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp
3 Giấy triệu tập số 01/GTrT-HĐND ngày 02/7/2021 kỳ hợp thứ Hai, HĐND huyện, khóa IV
4 Công văn số 03/HĐND-TH ngày 07/7/2021 về triển khai tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ Hai
5 Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 02/7/2021 tổ chức kỳ hợp thứ Hai, HĐND huyện khóa IV
6 Kê hoạch số 02/KH-HĐND ngày 06/7/2021 tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa IV

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông