CHUYÊN MỤC

DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ TƯ - HĐND HUYỆN KHÓA III

1. Báo cáo số 32/BC-HĐND ngày 05/12/2017 của Thường trực HĐND huyện về tình hình hoạt động của năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018. (Chi tiết)

2. 
Báo cáo số 629/BC-UBND ngày 04/12/2017 của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2017, phương hướng thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2018. (Chi tiết)

3. Thông báo số 55/TB-MTTQ-BTT ngày 04/12/2017 của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện về tình hình hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến kiến nghị của UBMTTQ huyện đối với HĐND, UBND và các đại biểu huyện năm 2017. (Chi tiết)

4. Báo cáo số 639/BC-UBND ngày 07/12/2017 của UBND huyện về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017, chi ngân sách năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2018. (Chi tiết)

5. Báo cáo số 640/BC-UBND ngày 07/12/2017 của UBND huyện về tình hình thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư phát triển và một số nhiệm vụ, giải pháp cuối năm 2017 và lập đầu tư công năm 2018. (Chi tiết)

6. Báo cáo số 634/BC-UBND ngày 07/12/2017 của UBND huyện về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.; công tác tiếp công dân, tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. (Chi tiết)

7. Báo cáo số 635/BC-UBND ngày 07/12/2017 của UBND huyện về tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017 và nhiệm vụ bảo vệ đảm bảo ANTT năm 2018. (Chi tiết)

8. Báo cáo số 25/BC-HĐND ngày 04/12/2017 của Ban Pháp chế HĐND huyện về tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018. (Chi tiết)

9.  Báo cáo số 11/BC-HĐND ngày 12/12/2017 của Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện về tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018. (Chi tiết)

10.  Báo cáo số 13/BC-HĐND ngày 12/12/2017 của Ban Dân tộc HĐND huyện về tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018. (Chi tiết)

11. Báo cáo số 32/BC-VKS ngày 30/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện tại kỳ họp thứ Tư-HĐND huyện. (Chi tiết)

12. Báo cáo số 112/BC-TA ngày 30/11/2017 của Tòa án nhân dân huyện về công tác xét xử năm 2017 và chương trình công tác năm 2018. (Chi tiết)


13. Báo cáo số 88/2017/BC-CCTHADS ngày 23/11/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự về công tác Thi hành án dân sự năm 2017. (Chi tiết)

14. Tờ trình số 03/TTr – HĐND ngày 14/11/2017 của Thường trực HĐND huyện về Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2018. (Chi tiết)

15. Tờ trình số 05/TTr – HĐND ngày 05/12/2017 của Thường trực HĐND huyện về thành lập Đoàn giám sát “việc thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017” trên địa bàn huyện. (Chi tiết)

16. Tờ trình số 291/TTr – UBND ngày 07/12/2017 của UBND huyện về điều chỉnh Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước (ngân sách huyện) năm 2017. (Chi tiết)

17. Tờ trình số 292/TTr – UBND ngày 07/12/2017 của UBND huyện huyện về đề nghị phê chuẩn dự toán ngân và Phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2018. (Chi tiết)

18. Tờ trình số 295/TTr – UBND ngày 07/12/2017 của UBND huyện về đề nghị phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2018. (Chi tiết)

19. Tờ trình số 296/TTr – UBND ngày 07/12/2017 về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020. (Chi tiết)

20. Báo cáo số 18/BC-HĐND ngày 14/12/2017 của Ban Kinh tế xã hội – HĐND huyện về kết quả thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện do Thường trực HĐND huyện và Ủy ban nhân dân huyện trình kỳ họp.(Chi tiết)

21. Báo cáo số 27/BC-HĐND ngày 14/12/2017 của Ban Pháp chế - HĐND huyện về kết quả thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện do Thường trực HĐND huyện và Ủy ban nhân dân huyện trình kỳ họp.(Chi tiết)

22. Báo cáo số 14/BC-HĐND ngày  13/12/2017 của Ban Dân tộc – HĐND huyện về kết quả thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện do Thường trực HĐND huyện và Ủy ban nhân dân huyện trình kỳ họp.(Chi tiết)

23. Báo cáo số 33/BC – HĐND ngày 11/12/2017 của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Ba – HĐND huyện khóa III; kết quả thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND huyện về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Hai – HĐND huyện khóa III. (Chi tiết)

24. Báo cáo số 29/BC – HĐND ngày 24/11/2017 của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện Khóa III. (Chi tiết)

25. Thông báo số 117/TB – HĐND ngày 12/12/2017 của Thường trực HĐND huyện về kết quả trả lời kiến nghị của các cơ quan, đơn vị ngành dọc đối với kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tư – HĐND huyện khóa III. (Chi tiết)

26. Báo cáo số 649/BC – UBND ngày 14/12/2017 của UBND huyện về trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Tư – HĐND huyện khóa III. (Chi tiết)

27. Báo cáo số 628/BC – UBND ngày 04/12/2017 của UBND huyện về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Ba – HĐND huyện khóa III; kết quả thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND huyện về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Hai – HĐND huyện khóa III. (Chi tiết) 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông