CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:

[Error loading the control 'ArticleList', check event log for more details]

[DataConnection.HandleError]:

Query:
SELECT * FROM View_CONTENT_Article_Joined WHERE NodeSiteID = @NodeSiteID AND (Published = @Published AND (NodeAliasPath LIKE N'/xa-Ia-Sol/Chuyen-muc/Thong-ke,-bao-cao/%') AND DocumentCulture = @DocumentCulture) ORDER BY CONVERT(datetime,ngaybanhanh,103) desc, ArticleID DESC

Caused exception:
The conversion of a nvarchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value.

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Sol - Huyện Phú Thiện  - tỉnh Gia Lai
  • Thư điện tử công vụ: iasol.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ia Sol.