CHUYÊN MỤC

 
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2021-2025
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,
an ninh quốc phòng 05 năm 2021-2025
 
I. BỐI CẢNH TÌNH HÌNH
Trong thời gian tới, tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và của địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế của xã vẫn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, sức cạnh tranh kém, giá cả nông sản bấp bênh và không chủ động được đầu ra, đời sống ở một bộ phận nhân dân còn khó khăn; tình hình an ninh chính trị vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tuy nhiên, với những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ 2016-2020 sẽ tạo ra động lực mới cả về chính trị, kinh tế - xã hội; bên cạnh đó, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị sẽ là những kinh nghiệm hay để tổ chức thực hiện thắng lợi chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
1. Mục tiêu tổng quát
Phấn đấu đưa xã Ia Sol cơ bản trở thành một trong những xã có kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; hệ thống giáo dục - đào tạo đáp ứng được yêu cầu phát triển mới. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để tăng năng suất chất lượng và giảm chi phí trong sản xuất, tăng giá trị kinh tế, định hướng phát triển kinh tế trang trại; quyết tâm xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa – thông tin, thể dục thể thao, bảo vệ môi trường; từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
2. Chỉ tiêu chủ yếu
2.1. Chỉ tiêu về kinh tế .
- Nông nghiệp chiếm 50%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản chiếm 25%; Thương mại dịch vụ chiếm 25%.
- Tổng diện tích gieo trồng: 5.400 ha, trong đó lúa nước 2 vụ: 3.200 ha, mía 900 ha, mì 1.000 ha còn lại là các cây trồng khác. Xây dựng  thêm 01 cánh đồng lớn 1 giống trên cây mía và 02 cánh đồng lớn 1 giống trên cây lúa.
- Thu nhập bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ đạt 50 triệu đồng/năm.
- Thu ngân sách tại xã trong 5 năm đạt trên 3 tỷ đồng, hằng năm phấn đấu tăng thu từ 5 đến 10% so với kế hoạch giao.
- Phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới nâng cao.
2.2. Chỉ tiêu về Văn hóa-xã hội:
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống dưới 1,3%.
- Mức giảm hộ nghèo 0,4%/năm.
- Tỷ lệ huy động trẻ đến trường đúng độ tuổi (Mẫu giáo: 98%, Tiểu học và THCS 99,5%). Duy trì sĩ số đạt 99%.
- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi dưới 15%.
- Xây dựng 10/10 thôn, làng được công nhận là thôn làng văn hoá; gia đình văn hoá đạt 85%.
- Xây dựng 03 làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS và 02 làng nông thôn mới kiểu mẫu.
- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 70%.
- Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh 97%.
- Duy trì lớp Bán trú theo mô hình của huyện. Xây dựng mới 01 trường đạt chuẩn Quốc gia.
2.3. Chỉ tiêu về nội chính
- Tỷ lệ giao quân hàng năm đạt 100% kế hoạch.
- Hàng năm có 80% đối tượng 4B được giáo dục quốc phòng.
- 100% thôn làng thực hiện tốt phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc". Có 80% thôn làng đạt đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”
3. Một số giải pháp chủ yếu
3.1. Kinh tế
Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, từng bước thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Tập trung chỉ đạo nhân dân đảm bảo kế hoạch diện tích, đúng lịch thời vụ, đảm bảo cơ cấu cây trồng. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh; chủ động xây dựng các phương án phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai có hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động ngăn ngừa, xử lý kiên quyết những hành vi, vi phạm về đất đai và tài nguyên môi trường.
Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng bộ xã, hội đồng nhân dân xã về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước. Thực hiện đồng bộ các biện pháp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước được giao; tăng cường quản lý chặt chẽ các nguồn thu, kiểm tra chống thất thu ngân sách Nhà nước. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách, đảm bảo chi đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả, kiềm chế lạm phát.
Chú trọng lồng ghép các nguồn lực đầu tư theo hướng xã hội hóa để xây dựng cơ sở hạ tầng và duy trì các tiêu chí nông thôn mới đã đạt; trước hết quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đảm bảo đồng bộ, ưu tiên thôn làng khó khăn, thôn đồng bào dân tộc để góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững, kinh tế phát triển; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Phấn đấu đến năm 2025 xã đạt nông thôn mới nâng cao
3.2. Về văn hóa xã hội
Tập trung tạo chuyển biến rõ rệt về văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ; chăm lo phát triển văn hóa. Giảm tỷ lệ hộ nghèo và nguy cơ tái nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; chú trọng giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
- Về công tác Y tế, Dân số Kế hoạch hoá Gia đình & Trẻ em:
 Duy trì tốt các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc tốt sức khoẻ cho nhân dân, đảm bảo người bệnh được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận tiện. Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về y tế; chú trọng công tác y tế dự phòng; chủ động phòng chống dịch bệnh không để dịch bệnh phát sinh và lây lan trên địa bàn xã, thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, KHH gia đình.
 - Văn hoá & Thông tin:
Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao. Chăm lo xây dựng đời sống văn hoá cơ sở gắn với việc đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” . Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.  Phấn đấu đến năm 2026 tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 85%  thôn văn hóa đạt 100%. Duy trì cơ quan đạt công sở văn hóa.
- Công tác Chính sách xã hội:
Công tác giảm nghèo: Thực hiện đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo. Tạo động lực vươn lên làm giàu trong các tầng lớp dân cư. Tạo cơ hội để hộ nghèo tự lực thoát  nghèo thông qua các chính sách trợ giúp về phát triển cơ sở hạ tầng, tín dụng, dạy nghề, tạo việc làm. Xã hội hoá việc huy động nguồn lực cho giảm nghèo. Thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình dự án xoá đói giảm nghèo vào các chương trình quốc gia khác.
An sinh xã hội: Tăng cường mạng lưới an sinh xã hội thông qua phát triển và củng cố các quỹ xã hội và đoàn thể. Phát triển các hoạt động an sinh xã hội; thực hiện tốt các chính sách xã hội, vận động toàn dân tham gia các hoạt động " đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc người có công, gia đình thương binh liệt sỹ, giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, người tàn tật. Chăm lo đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho con em gia đình chính sách. Vận động các cơ quan doanh nghiệp và toàn dân tham gia hoạt động từ thiện giúp đỡ các đối tượng nghèo, tạo điều kiện thuận lợi để họ tự lực vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; đảm bảo việc khám chữa bệnh cho nhân dân đặc biệt chính sách BHYT cho đối tượng chính sách xã hội và trẻ em dưới 06 tuổi.
Công tác giáo dục: Duy trì Phổ cập giáo dục mần non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS được duy trì. Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch dạy, học thu hút học sinh đến trường để  hạn chế tình trạng học sinh bỏ học theo mùa vụ
3.3. Về lĩnh vực nội chính:
Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; giữ vững chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh.
Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh nhằm nâng cao ý thức về quốc phòng, an ninh cho toàn dân. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tấn công trấn áp tội phạm, tích cực phòng ngừa đẩy lùi tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông; chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự.
Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng chống tham nhũng, nâng cao chất lượng công tác công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, chú trọng các vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm, đảm bảo dân chủ của nhân dân, tạo niềm tin trong nhân dân.
Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, các văn bản, tài liệu được thực hiện dưới dạng hộp thư điện tử công vụ, văn bản điều hành 4 cấp; các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, hướng tới nâng cao năng xuất lao động, giảm chi phí, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Tiếp tục xây dựng cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm góp phần thay đổi và nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các ban ngành với UBND xã.
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tư pháp; chỉ đạo cơ sở làm tốt công tác hòa giải các mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ nhân dân, hạn chế đơn thư khiếu nại - tố cáo phát sinh từ cơ sở.
Phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc rộng khắp ở các thôn, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho nhân dân trên lĩnh vực phòng thủ phản động FULRO, TLĐG; đẩy mạnh phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm; tập trung đấu tranh với các ổ, nhóm tội phạm; triệt phá các băng nhóm tội phạm; không để xảy ra đột biến, phức tạp về trật tự an toàn xã hội; Chủ động phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, phá hoại của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.
Tập trung xây dựng lực lượng quân đội, công an nhân dân địa phương cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có độ tin cậy cao. Nâng cao hiệu quả QLNN về an ninh, trật tự. Tập trung làm tốt công tác quản lý nơi cư trú; bảo vệ bí mật nhà nước. Tăng cường quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, vũ khí, vật liệu nổ.

 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Sol - Huyện Phú Thiện  - tỉnh Gia Lai
  • Thư điện tử công vụ: iasol.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ia Sol.