CHUYÊN MỤC


- Quyết định về việc công bố 05 TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân do đại dịch Covid 19 (chi tiết)

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.