CHUYÊN MỤC

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN PHÚ THIỆN

QUYET-ĐINH-PHE-DUYET-KE-HOACH-SU-DUNG-ĐAT-NAM-2022-HUYEN-PHU-THIEN.

Quyết định

phê duyệt quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

Quyết định 651/QĐ-UBND ngày 01/11/2011

Phê duyệt đồ án quy hoạch  xây dựng nông thôn mới xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.