CHUYÊN MỤC

         
           Trong thời gian tới, tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và của địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế của xã vẫn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, sức cạnh tranh kém, giá cả nông sản bấp bênh và không chủ động được đầu ra, đời sống ở một bộ phận nhân dân còn khó khăn; tình hình an ninh chính trị vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tuy nhiên, với những kết quả đạt được  nhiệm kỳ VIII (2015 - 2020) sẽ tạo ra động lực mới cả về chính trị, kinh tế - xã hội; bên cạnh đó, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị sẽ là những kinh nghiệm hay để tổ chức thực hiện thắng lợi chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.
            Mục tiêu
            Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để tăng năng suất chất lượng và giảm chi phí trong sản xuất, tăng giá trị kinh tế, định hướng phát triển kinh tế trang trại. Thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa – thông tin, thể dục thể thao, bảo vệ môi trường; từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
             Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh", đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Nâng cao hiệu quả của hoạt động của Chính quyền, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, thực hành tiết kiệm; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; củng cố tổ chức và chăm lo xây dựng, phát triển hội viên, đoàn viên.
 
 
* Chỉ tiêu về kinh tế
(1) -Tỷ trọng Nông nghiệp 49,6%; CN – TTCN 21,25 %;Thương mại, dịch vụ 29,15%.
 (2) -Thu ngân sách nhà nước hằng năm trên địa bàn đạt và vượt kế hoạch trên giao.
(3) -Thu nhập bình quân đầu người đạt >48 triệu đồng.
(4) -Diện tích gieo trồng một số cây trồng chính 1.820 ha.
* Các chỉ tiêu về Văn hóa - Xã hội
(5) -Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống <1%.
(6) -Tỉ lệ người dân tham gia BHYT đạt >95%.
(7) -Giảm tỉ lệ hộ nghèo đến cuối nhiệm kỳ xuống dưới 3,5 %
(8) –Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa hằng năm đạt 85% trở lên. Tỷ lệ thôn, làng được công nhận “thôn, làng văn hóa” 90% trở lên.
(9) –Xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao; xây dựng 02 làng Nông thôn mới trong ĐBDTTS.
(10) -Trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng văcxin đạt 98% trở lên; Trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 17%.
(11) -Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi vào các cấp học >99%; Tỷ lệ duy trì sĩ số đạt 99 %; Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 3/3 trường đạt 100%.
* Các chỉ tiêu về Quốc phòng - An ninh
(12) –Khám tuyển nghĩa vụ quân sự và giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao.
(13) –Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng  đạt 100%. Xây dựng và huấn luyện dân quân đạt 100%.
(14) -Số thôn, làng chuẩn về ANCT-TTATXH đạt 100%.
* Các chỉ tiêu về xây dựng hệ thống chính trị
(15) -Phấn đấu hàng năm 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 80%  đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là chiếm 20% trong số hoàn thành tốt nhiệm vụ.
(16) -Phấn đấu hàng năm >90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm Đảng bộ đạt danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
(17) -Tỉ lệ phát triển đảng viên mới hàng năm từ 4% trở lên.
(18) -Tỉ lệ Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng đạt 50 % trở lên; tỉ lệ thôn trưởng là đảng viên 100%. Tỉ lệ cán bộ trưởng các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng là đảng viên đạt từ 70% trở lên.
(19)- Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.