CHUYÊN MỤC

thanhtuu.jpg


          Xã Ayun Hạ là xã vùng 1, được chia tách từ xã Ia Ke theo Nghị định số 98/2006 / NĐ-CP ngày 15/9/2006 của Chính phủ theo đó xã Ayun Hạ có 2.765 ha diện tích tự nhiên và 5.130 nhân khẩu. Trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 54,3%. thành tựu trong những năm qua
         
Lĩnh vực kinh tế:
          - Công ty sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích các loại cây trồng của toàn xã 1.231,60 ha trong đó 9 tháng đầu năm gieo trồng được 1.135,07ha: Lúa 02; 393 ha; Ngô lai; 65 ha; Cây cây; 589,77 ha; Thuốc lá: 13,6 ha; Cây mía; 19,7 ha; (in that newer more 5,5 ha, is back is the source of the root save. Diện tích đồng thông qua xã là 9,6ha); Cây đậu các loại; 07 ha; cây rau củ quả; 05 ha; Đất trồng cây khác năm 42 ha.
- Sản lượng thu hoạch cây trồng trên địa bàn xã như sau: Mía 60-65 tấn / ha; mì 10-10,5 tấn khô / ha; lúa 7- 7,5 tấn / ha; thuốc lá 3-3,5 tấn / ha, Ngô 8 tấn / ha.
- Tổng số đàn trên địa bàn xã tính đến ngày 31/5/2014 là 4.245 con, gia cầm khoảng 4.300 con.
- Thực hiện tốt công việc quản lý và rừng bảo vệ trên địa bàn theo quy định, tổng diện tích được giao là 255,5 ha.
- Đã triển khai tốt công việc huấn luyện cho các hộ nuôi trồng thủy sản, triển khai 2 mô hình nuôi cá nước ngọt kế hoạch đầu năm.
- Thương mại và dịch vụ, chủ yếu của các doanh nghiệp nhỏ lẻ.
- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra, bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn ngày càng được cố định.
- Cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, mã) được xây dựng đầu tư; từng xây dựng trở thành xã điểm về nông thôn mới, bảo đảm đến năm 2015 hoàn thành tốt 19/19 tiêu chí đã được quyết định các bộ phận.
- Đời sống nông dân được cải thiện và từng bước nâng cao, nhập bình quân đầu người đã tăng từ 11 triệu đồng / năm 2010 lên trên 12,51 triệu đồng / người / năm 2011, 16,9 triệu đồng / người / năm 2013 và ước tính đến năm 2015 là 20 triệu / người / năm.
           Lĩnh vực Văn hóa, xã hội:
- Về chất lượng giáo dục giáo dục được giữ vững và phát triển tích cực; face by the location was lift high; public phổ cập giáo dục, đào tạo hiệu suất các bậc học được duy trì và nâng cao. Tỷ lệ học sinh khá giỏi sau tăng cao hơn năm trước ở các cấp học, đến cuối năm 2013 các trường duy trì số lượng đạt 97,7%, công nhận tốt nghiệp và hoàn thành chương trình đạt 99%. Hiện nay trên bàn xã hội chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục mầm non và chống mù chữ - phổ cập giáo dục bậc THCS, tiểu học đạt chuẩn theo quy định. Ước tính thực hiện các trường 2015 có 01 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 chiếm 33,33%, các em trong độ tuổi được chuyển đến các trường ở cấp học đạt 100% và 99% học sinh được lên lớp kế hoạch đề ra.
- Về y tế - Dân số - KHH gia đình và trẻ em. Dân số trung bình toàn xã gần 6040 người, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,6%. Triển khai tốt về truyền thông, vận hành dân số - KHHGĐ và tổ chức sức khỏe sản xuất trên địa bàn toàn xã; duy trì hoạt động các Lạc bộ gia đình không sinh con thứ 3; Y tế hiện 100% các thôn, làng đều có y tế thôn và hoạt động có 01 bác sĩ, tổng số người bệnh hiện nay là 7 người lập kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó là hệ thống luôn được tư vấn sửa chữa, góp phần đa dạng hóa các công thức thiết kế y tế cho nhân dân, hàng năm hoàn thành kế hoạch đề ra đạt 90%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 21,9% đạt được kế hoạch. Ước tính đến năm 2015 ký thác chuẩn quốc gia về y tế.
- Về văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch. công tác quản lý nhà nước về văn hóa được chú trọng, nhu cầu thụ hưởng văn hóa của nhân dân ngày càng được nâng cao, sự tôn vinh, đề cao danh dự con người; đời sống văn hóa tinh thần có những tiến trình xác định tỷ lệ gia đình văn hóa tăng trưởng năm 2011 đạt 73,5% cuối năm 2013 đạt 76,07% đạt kế hoạch đề ra, năm 2015 đạt 82,5% GĐVH. Thôn, làng văn hóa đến năm 2013 đạt 50%, năm 2015 là 80%; nhà văn hóa tại các thôn, làng năm 2013 đạt 80%, năm 2015 là 100% đạt kế hoạch đề ra. Thông tin công tác, tuyên truyền luôn được cập nhật, phản ánh kịp thời; Thể thao tác nghiệp được phát triển mỗi năm tổ chức 1 giải cấp xã và tham dự 1 giải cấp huyện kế hoạch đề ra, số lượng người tham gia tập thể dục tăng cường hàng năm. Năm 2015 number of people to the training, can may to the normal rate 20%.
- About Lao động làm việc và chính sách xã hội. Xã luôn quan tâm thực hiện tốt công việc xóa đói nghèo, cơ bản hoàn thành chương trình giảm nghèo theo tiêu chí của tỉnh, đầu năm 2011, toàn xã còn 257 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 20,91%, đến cuối Năm 2013 đã giảm 158 hộ. Hiện nay xã còn 99 hộ nghèo sử dụng tỷ lệ 7,42% tổng số hộ trên địa bàn (theo KH đến năm 2015 là dưới 7%) đạt kế hoạch; Chế độ tác động, chính sách của nhà nước thực hiện đầy đủ và kịp thời; Công việc làm số người trong độ tuổi lao động được đào tạo tăng hàng năm, năm 2011 có 13,43% lao động qua đào tạo đến năm 2013 là 32,87%. Ước tính năm 2015 là 34,56%.
- Môi trường vệ sinh có nhiều biến đổi, thực hiện tốt công việc truyền thông vận tải nhân dân trên địa bàn bảo vệ môi trường, thu gom giác đào theo quy định, Tỷ lệ hộ di chuyển chuồng trại giảm nhiều, Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nhà tiêu hợp vệ sinh tăng cao.
 
Quá trình thành lập và phát triển  >> Tổ chức cấu trúc >> 
Lịch sử lãnh đạo qua các kỳ  >> Hộp điện tử  >>
Thành giai đoạn 2010 - 2015 >> Định hướng phát triển 2015 - 2020 >>

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.