ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      XÃ IAYENG                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Số: 66 /TB - UBND    

                                                                                Ia Yeng, ngày 17 tháng 8 năm 2020
 
 
THÔNG BÁO
“V/v treo cờ Tổ Quốc chào mừng 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám
và Quốc khánh ngày 2/9”
 
 
 
 

     Thực hiện thông báo số: 25 /TB-UBND ngày 12 / 8 / 2020 của UBND huyện Phú Thiện về việc “V/v thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh ngày 2/9;
     Nay UBND xã Ia Yeng thông báo cho các thôn, các đơn vị đóng chân trên địa bàn xã, Mặt trận các đoàn thể xã và nhân dân chào mừng 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh ngày 2/9:


      1. Thời gian treo cờ Tổ Quốc:
  • Đợt 1: Từ sáng ngày: 19/8/2019 đến hết ngày 19/8/2019;
  • Đợt 2: Từ sáng ngày: 2/9/2019 đến hết ngày 2/9/2019.
     2. Về nghỉ lễ:
     Kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh Nước cộng hào xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945-02/9/2020): Cán bộ công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính chính –xã hội được nghỉ 01 ngày vào thứ 4 ngày 02/9/2020.
     Nhận được thông báo này đề nghị: Mặt trận, các đoàn thể xã, các đơn vị và Ban nhân dân các thôn thông báo rộng rãi cho nhân dân trên địa bàn xã được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban nhân dân các thôn;                                                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN            - Các đơn vị;                                                                                                                      KT. CHỦ TỊCH
- Mặt trận, các đoàn thể xã;                                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH
- Lưu VT.                                                                                                                              
 
 
                                                                                                                                       Nguyễn Quyết Thắng  
 
 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Yeng - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Chủ tịch UBND xã Ia Yeng.