CHUYÊN MỤC

Công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng Cộng sản. Cùng với công tác tổ chức và công tác chính trị, công tác tư tưởng góp phần xây dựng Đảng thành đội tiên phong, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, dân lao động, hình thành, phát triển, truyền bá hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và đường lối của Đảng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng đem lại cho họ sự giác ngộ về thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản, biến nó thành niềm tin, lý tưởng, lẽ sống, nguyên tắc đạo đức, tình cảm cách mạng. Chính vì vậy, từ khi ra đời đến nay Đảng ta luôn coi trọng công tác tư tưởng, xác định đây là mặt trận hàng đầu, góp phần quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng. Công tác tư tưởng đã góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để dân tộc Việt Nam chiến thắng kẻ thù xâm lược và tạo nên những thành tựu to lớn mang ý nghĩa lịch sử trong quá trình đổi mới hiện nay.


Trong những năm qua cùng với cả nước, Đảng bộ Huyện Phú Thiện đã thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn“diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và của huyện; đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa X) và Chương trình số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác Tư- tưởng, lý luận và báo chí gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), (khóa XII) “Về xây dựng chỉnh đốn Đảng”; tích cực tuyên truyền về tình hình biển đảo; chỉ đạo tổ chức tốt các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh và của huyện. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá XI, khóa XII), “về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 101-QĐ/TW của Bộ Chính trị về nêu gương của cán bộ Đảng viên; thực hiện nghiêm cam kết việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cho toàn thể cán bộ, đảng viên một cách nghiêm túc, có hiệu quả.
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, công tác tư tưởng trên địa bàn Huyện trong năm 2017 đã đạt được những kết quả quan trọng song cũng còn những hạn chế, khuyết điểm. Những kết quả của công tác tư tưởng mà Đảng bộ huyện Phú Thiện đó là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ các cấp, các ngành; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao trên địa bàn Huyện. Những thành tựu này đã góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, thúc đẩy kinh tế, giáo dục phát triển và nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân, củng cố sự lãnh đạo của Đảng.
Tuy nhiên, trước diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực, cùng những khó khăn trong nước và thách thức nội tại của tỉnh và huyện, công tác tư tưởng của Đảng bộ trong thời gian qua còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém: Công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao; công tác phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân ở cơ sở còn hạn chế; công tác giáo dục lý luận chính trị chưa đáp ứng kịp được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Từ thực tiễn công tác tư tưởng trong những năm qua ở Phú Thiện có thể rút ra một số bài học sau đây: muốn làm tốt công tác tư tưởng cần tăng cường sự lãnh đạo, quan tâm của cấp ủy và người đứng đầu tổ chức Đảng; cần tạo đủ điều kiện vật chất, kinh phí cho công tác tư tưởng; phải đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng; mở rộng quan hệ phối hợp với các cấp chính quyền, các ban, ngành, phối hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chương trình kinh tế-xã hội.
Dự báo tình hình trong thời gian tới, có nhiều thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đặt ra, đòi hỏi công tác tư tưởng phải có tính chiến đấu cao mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện có hiệu quả phương châm: “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền”. Để thực hiện phương châm trên, phải tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng một cách mạnh mẽ theo hướng:
               
Thứ nhất, các cấp ủy đảng, trực tiếp là người đứng đầu phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, thực hiện tốt phương châm: “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, người đứng đầu và từng thành viên đối với công tác tư tưởng của Đảng; phải chủ động nắm bắt diễn biến tình hình những vấn đề thời cuộc đang đặt ra liên quan đến đất nước và địa phương để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng nhận thức trong nội bộ và Nhân dân, tạo sự thông suốt, ổn định về tư tưởng, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội.
         
Thứ hai, công tác tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, do vậy, cần chủ động, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các binh chủng làm công tác tư tưởng, tuyên truyền và với các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị, không ngừng đổi mới công tác tư tưởng theo hướng “tích cực, chủ động, gắn lý luận với thực tiễn”,tăng cường “nói đi đôi với làm”, “xây đi đôi với chống”, lấy giáo dục, thuyết phục và nêu gương làm trọng tâm trong tổ chức thực hiện.
          Công tác tư tưởng phải xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh chân thực và luôn song hành cùng mọi hoạt động của đời sống xã hội; phải thường xuyên tổng kết thực tiễn, nhất là thực tiễn từ cơ sở; nhạy bén với những chuyển biến, thay đổi nhanh chóng và phức tạp của tình hình, để kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, xử lý các tình huống nảy sinh, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, đảm bảo tính thuyết phục và đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân. Đặc biệt, phải quan tâm giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của địa phương, nguyện vọng chính đáng của người dân, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội. 
         
Trong thời gian tới, công tác tư tưởng của Đảng bộ ngoài yêu cầu nhiệm vụ nặng nề trước bối cảnh tình hình chung, phải tập trung tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ý thức trách nhiệm trước những khó khăn, thách thức nội tại của huyện để từ đó tạo nên quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng tâm, hiệp lực của toàn dân, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.
         
Thứ ba, phát huy cao độ vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên mặt trận tư tưởng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực tham gia làm công tác tư tưởng, xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là người gieo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Trước hết là tự làm công tác tư tưởng cho chính mình, đến gia đình, người thân và làm tư tưởng cho Nhân dân ở mọi lúc, mọi nơi, để nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, chủ động ngăn ngừa, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng bộ và Nhân dân.
         
Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/1930-03/02/2018), mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao hơn nữa trình độ, trí tuệ, năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức tự đề kháng trước những diễn biến phức tạp của tình hình; đồng thời đấu tranh chống lại mọi hoạt động chống phá của kẻ thù, phê phán những tư tưởng lệch lạc, bảo vệ cái đúng, lên án cái sai, định hướng nhận thức cho Nhân dân trước những vấn đề phức tạp, thông tin đa chiều và tiêu cực. Trong đó, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng để vừa nâng cao nhận thức chính trị, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện./.
Trần Văn Thiều
Ban Tuyên giáo Huyện ủy
 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông