CHUYÊN MỤC

Lịch làm việc của UBND huyện tuần 22

Các tin khác

+ Lịch làm việc của UBND huyện tuần 22

+ Lịch làm việc của HĐND tuần 22

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 21

+ Lịch làm việc của HĐND tuần 21

+ Lịch làm việc của UBND huyện tuần 20

+ Lịch làm việc của HĐND huyện tuần 20

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND tuần 19

+ Lịch làm việc của HĐND huyện tuần 19

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 18

+ Lịch làm việc của HĐND tuần 18

+ Lịch làm việc của UBND huyện tuần 17

+ Lich làm việc của HĐND huyện tuần 17

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 16

+ Lịch làm việc của HDND huyện tuâng 16

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 15

+ Lịch làm việc của HĐND huyện tuần 15

+ Lịch làm việc của UBND huyện tuần thứ 14

+ Lịch làm việc của HĐND huyện tuần thứ 14

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 13

+ Lịch làm việc của HĐND huyện tuần 13

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 12

+ Lịch làm việc của HDND tuần thứ 12

+ Lịch làm việc của UBND huyện tuần 11

+ Lịch làm việc của HĐND huyện tuần 11

+ Lịch làm việc của UBND huyện tuần 10

+ Lịch làm việc của HĐND huyện tuần 10

+ Lịch làm việc của UBND huyện tuần 09

+ Lịch làm việc của HĐND huyện tuần 09

+ Lịch làm việc của HĐND huyện tuần 8

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 8

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 07

+ Lịch làm việc của HĐND huyện tuần 07

+ Lịch làm việc của UBND huyện tuần 6

+ Lịch làm việc của HĐND huyện tuần 6

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 5

+ Lịch làm việc của HĐND huyện tuần thứ 5

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 3 và 4 năm 2023

+ Lịch làm việc của HĐND huyện tuần 3 và 4 năm 2023

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 2 năm 2023

+ Lịch làm việc của HĐND tuần thứ 2 năm 2023

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 01 năm 2023

+ Lịch làm việc của HĐND tuần 01 năm 2023

+ Lịch làm việc của UBND huyện tuần 53

+ Lịch làm việc của HĐND huyện tuần 53

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 52

+ Lịch làm việc của HĐND huyện tuần 52

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 51

+ Lịch làm việc của HĐND tuần 51

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 50

+ Lịch làm việc của HĐND tuần 50

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 49

+ Lịch làm việc của HĐND tuần 49

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 47, tuần 48

+ Lịch làm việc của HĐND tuần 48

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 47

+ Lịch làm việc của HĐND tuần 47

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 46

+ Lịch làm việc của HĐND tuần 46

+ Lịch làm việc của UBND huyện tuần 45

+ Lịch làm việc của HĐND huyện tuần 45

+ Lịch làm việc của UBND huyện tuần 44

+ Lịch làm việc của HĐND tuần 44

+ Lịch làm việc của UBND huyện tuần 43

+ Lịch làm việc của HĐND tuần 43

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND tuần 42

+ Lịch làm việc của HĐND tuần 42

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 41

+ Lịch lsmf việc của HĐND huyện tuần 41

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 40

+ Lịch làm việc của HĐND tuần 40

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 39

+ Lịch làm việc của HĐND tuần 39

+ Lịch làm việc của UBND huyện tuần 38

+ Lịch làm việc của HĐND huyện tuần 38

+ Lịch làm việc của lãng đạo UBND huyện tuần 37

+ Lịch làm việc của HĐND huyện tuần 37

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 36

+ Lịch làm việc của HĐND tuần 36

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND tuần 35

+ Lịch làm việc của HĐND huyện tuần 35

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 34

+ Lịch làm việc của HĐND huyện tuần 34

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 33

+ Lịch làm việc của HĐND huyện tuần 33

+ Lịch làm việc của HĐND huyện tuần 32

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 32

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 31

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND huyện tuần 31

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 30

+ Lịch làm việc của HĐND huyện tuần 30

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 29

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND huyện tuần 29

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 28

+ Lịch làm việc của HĐND huyện tuần 28

+ Lịch làm việc của UBND huyện tuần 27

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND huyện tuần 27

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 26

+ Lịch làm việc của HĐND huyện tuần 26

+ Lịch làm việc của UBND tuần 25

+ Lịch làm việc của HĐND tuần 25

+ Lịch làm việc của UBND tuần 24

+ Lịch làm việc của HĐND tuần 24

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 23

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND huyện tuần 23

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 22

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 21

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 20

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND tuần 20

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 19

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 18

+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện tuần 17

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 17

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 16

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần thứ 15

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần thứ 14

+ Lich làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 13

+ Lịch làm việc của HĐND huyện tuần thứ 13

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 12

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 11

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần thứ 10

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 09

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 08

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 07

+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện tuần 07

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND và các Ban HĐND huyện từ ngày 24/01-11/02/2022

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện từ 24/01-11/02/2022

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 03, 04

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND và các Ban HĐND tuần 03 và 04

+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 02

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 01

+ Lich làm viêc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 53

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 52

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 51

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 50

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 49

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 48

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 47

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 46

+ Lịch làm việc của HĐND-UBND tuần thứ 45

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 44

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 43

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 42

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 41

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 40

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 39

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 38

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 37

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 36

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 35

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần thứ 34

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 33

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 32

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện Phú Thiện

+ Lich làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 30

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 29

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 28

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần thứ 27

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần thứ 26

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 25

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 24

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 23

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 22

+

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 20

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần thứ 19

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 18

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần thứ 17

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần thứ 16

+ Lịch lam việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần thứ 15

+ Lịch lam việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần thứ 14

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần thứ 13

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần thứ 12

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần thứ 11

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần thứ 10

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 09

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện (từ ngày 08/02-19/02/2021)

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần thứ 06

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần thứ 05

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần thứ 04

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 03

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuận 02 năm 2021

+ Lich làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần thứ 53

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần thứ 52

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 51

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 50

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 49

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 48

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 47

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 46

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 45

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 44

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 43

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 42

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 41

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần thứ 40

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần thứ 39

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện

+ Lịch lam việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần thứ 37

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần thứ 36

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 35

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 33

+ Lịch lam việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần thứ 32

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 31 (từ ngày 27/7-31/7/2020)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 30 (thay đổi)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần thứ 29 (13/7-17/7/2020)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần thứ 28 (06/7-10/7/2020)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 26

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND tuần 25

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần thứ 24

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần thứ 23

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 22

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần thứ 21

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần thứ 20

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần thứ 18-19 (27/4-9/5/2020)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần thứ 17 (từ ngày 20/4-24/4/2020)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần thứ 16 (từ ngày 12/4-16/4/2020)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND tuần thứ 15 (từ ngày 06/4-10/4/2020)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND tuần thứ 14 (từ ngày 30/3-3/4/2020)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND tuần thứ 13 (từ ngày 23/3-27/3/2020)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND tuần thứ 12 (từ ngày 16/3-20/3/2020)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND tuần thứ 11(từ ngày 09/3-13/3/2020)

+ Lịch làm việc Lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần thứ 10 ( 02/3-06/2/2020)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện (tuần 08, từ ngày 24/02-28/02/2020)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện (tuần 08, từ ngày 17/02-21/02/2020)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện (tuần 07, từ ngày 10/02-14/02/2020)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (tuần 05, từ ngày 03/02-07/02/2020)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (tuần 04, từ ngày 31/01-07/02/2020)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyên (tuần 02-03, từ ngày 13/01-31/01/2019)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyên (tuần 01, từ ngày 06/01-11/01/2019)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND (tuần 53 từ ngày 30/12-04/01/2020)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND (tuần 52 từ ngày 23/12-28/12/2019)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND (tuần 51 từ ngày 16/12-21/12/2019)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND (tuần thứ 50, từ ngày 09/12-14/12/2019)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyền tuần 49 (từ ngày 02/12-07/12/2019)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyền tuần 48 (từ ngày 25/11-30/11/2019)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND (tuần thứ 47, từ ngày 18-23/11/2019)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 46(từ ngày 11/11-16/11/2019)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 45(từ ngày 04-09/11/2019)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 44(từ ngày 28/10-02/11/2019)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 43 (từ ngày 21/10-25/10/2019)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND tuần 42 (từ ngày 14-18/10/2019)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND tuần 41 (từ ngày 07-11/10/2019)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND tuàn 40 (từ ngày 30/9_04/10/2019)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND (tuần 39, từ ngày 23-7/9/2019)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 38 (từ ngày 16/9-20/9/2019)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện (tuần 37, từ ngày 9-13/9/2019)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND (tuần 36, từ ngày 3-7/9/2019)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện (tuần 35, từ ngày 26-31/8/2019)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện (tuần 34, từ ngày 19-23/8/2019)

+ Lịch làm việc thay đổi của Lãnh đạo UBND huyện tuần 33

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện tuần 33(từ ngày 12-16/8/2019)

+ Lịch thay đổi của Lãnh đạo UBND huyện tuần 32

+ Lịch lam việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện (tuần 32 từ ngày 05-10/8/2019)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện (tuần 31, từ ngày 29/7-02/8/2019)

+ Lịch làm việc của Lãnh HĐND-UBND huyện (tuần thứ 30, từ ngày 22-27/72019)

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện (tuần 29, từ ngày 15-19/7/2019)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện (tuần 28 từ ngày 08/7-12/7/2019)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện (tuần 27, từ ngày 01/7-05/7/2019)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện (Tuần 26, từ ngày 24/6/2019 đến ngày 29/6/2019 )

+ Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện (tuần 25, từ ngày 17/6 đến ngày 22/6/2019)

+ Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND tuần 24(từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019)

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện (tuần 23)

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND huyện (tuần 22, từ ngày 27/5/2019 đến ngày 01/6/2019)

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 21(từ ngày 20/5/2019-25/5/2019)

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 20 (từ ngày 13/5/2019-18/5/2019)

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 19(từ ngày 6/5/2019-11/5/2019)

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND từ ngày 29/4/2019-04/5/2019 (tuần 18)

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND từ ngày 22/4/2019-27/4/2019 (tuần 17)

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND từ ngày 15/4/2019-20/4/2019 (tuần 16)

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND từ ngày 08/4/2019-13/4/2019 (tuần 15)

+ Lịch công tác tuần 14 của lãnh đạo HĐND-UBND từ ngày 01/4/2019 đến ngày 06/4/2019 (Tuần 14)

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND từ ngày 25/3/2019 đến ngày 30/3/2019 (Tuần 13)

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND từ ngày 18/3/2019 đến ngày 23/3/2019 (Tuần 12)

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND từ ngày 11/3/2019 đến ngày 16/3/2019 (Tuần 11)

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND từ ngày 25/02/2019 đến ngày 02/03/2019 (Tuần 9)

+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND từ ngày 18/02/2019 đến ngày 23/02/2019 (Tuần 7)

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông