CHUYÊN MỤC

Ngày 19-4-2017, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I năm 2017. Đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Trần Công Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy chủ trì Hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên UBKT Huyện ủy; cán bộ cơ quan UBKT Huyện ủy; các đồng chí bí thư các tổ chức Đảng và các đồng chí là chủ nhiệm UBKT các đảng ủy trực thuộc Huyện ủy.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý I/2017, do đồng chí Nguyễn Văn Hóa, Huyện ủy viên, phó chủ nhiệm UBKT huyện ủy trình bày đã đánh giá kết quả và những mặt còn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và UBKT các cấp. Đặc biệt với quyết tâm chính trị cao, trong quý I/2017 cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã chủ động đề ra nhiều chủ trương, biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, như: Sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy để làm căn cứ, cơ sở, điều kiện để UBKT Huyện ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và bước đầu đã tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp; UBKT Huyện ủy tổ chức các buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ, UBKT các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện....Vì thế, số lượng, chất lượng trong việc xây dựng văn bản và tiến hành triển khai bước đầu đã mang lại hiệu quả. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị của đảng, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, đặc biệt cấp ủy các cấp đã đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong việc đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với đảng viên và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát đã chú trọng kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng yếu kém, những lĩnh vực có nhiều dư luận, dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng để có biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, sớm phát hiện khắc phục kịp thời những khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Trong Quý I cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 11 tổ chức đảng và 47 đảng viên, thi hành kỷ luật đối với 02 đảng viên; UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, việc thu, chi, trích nộp và sử dụng tiền đảng phí đối với 06 tổ chức đảng.
        
Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương những kết quả và thành tích đã đạt được trong quý I của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp. Đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đã đạt được như trên, với tinh thần thẳng thắn, chúng ta cũng thấy rằng công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn không ít những hạn chế, khuyết điểm như: Một số cấp ủy, tổ chức đảng vẫn chưa thật sự quan tâm chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát, còn “khoán trắng” nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cho UBKT; tỷ lệ kiểm tra đảng viên chấp hành còn ít; chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; định kỳ chưa tổ chức làm việc với UBKT đảng ủy để nắm bắt tình hình, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo; chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tuy đã được nâng lên nhưng chưa tương xứng với tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; một số đảng ủy, UBKT đảng ủy chưa xác định rõ được vai trò, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình; công tác tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát còn hạn chế; không ít UBKT đảng ủy chủ yếu tập trung thực hiện nhiệm vụ tham mưu, không triển khai thực hiện nhiệm vụ của UBKT; số lượng các cuộc kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế; việc duy trì chế độ làm việc và thực hiện chế độ thông tin báo cáo liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát có lúc chưa nghiêm; đội ngũ cán bộ kiểm tra ở cơ sở tuy đã được kiện toàn, nhưng chất lượng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Tại Hội nghị, đã có 12 lượt ý kiến tham luận, tập trung đánh giá kết quả đã đạt được và những mặt còn hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; đề xuất, bổ sung nhân sự UBKT đối với các Đảng bộ có số lượng đảng viên đông; tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát....

Trước khi kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Công Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhấn mạnh: Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong quý I và tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đồng chí tham dự Hội nghị, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong năm 2017, các đảng ủy, tổ chức đảng, UBKT đảng ủy cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1- tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

2- Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 đã đề ra; nội dung kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm gắn với nội dung kiểm tra việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Trung ương 4 (khóa XII) và những vấn đề mới phát sinh sau kiểm điểm đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm; tăng cường mở rộng phạm vi và đối tượng giám sát, coi trọng giám sát thường xuyên để kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa những biểu hiện vi phạm, khuyết điểm, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên.

3- Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên, tránh để tình trạng dây dưa, phức tạp kéo dài; kỷ luật hoặc đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm phải được thực hiện “công minh, chính xác, kịp thời”.

4- Thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra.

5- UBKT các đảng ủy cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của UBKT được quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng.

6- Đối với các chi bộ trực thuộc Huyện ủy cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành theo Điều 30 Điều lệ Đảng.
Lê Đức Tôn
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Thiện
 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông