Triển khai áp dụng Thông báo cấp độ dịch trên địa bàn xã

Trien-khai-ap-dung-thong-bao-cap-đo-dich-tren-đia-ban-xa

Công văn số 336/UBND-TH về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Scan-pdf-cong-van-tiep-tuc-trien-khai-cong-tac-phong-chong-dich-Covid-19-tre-đia-abnf-xa.pdf

Tài liệu tuyên truyền về phòng, chống covid-19

Tai-lieu-tuyen-truyen-phong-chong-dich-Covid-19.pdf

Tài liệu tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19

Tai-lieu-tuyen-truyen-phong,-chong-dich-Covid-19.pdf

Tài liệu tuyên truyền các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phục hồi sản xuất kinh doanh

Tai-lieu-tuyen-truyen-cac-chu-truong-cua-Đang-va-Nha-nuoc-ve-phong,-chong-Covid19-va-phuc-hoi-san-xuat-kinh-doanh.pdf

 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.