CHUYÊN MỤC


NHIỆM KỲ 2010-2015, 2011 - 2016
       
KHỐI ĐẢNG
Họ và tên Chức vụ Ghi chú
Lê Xuân Sót Bí thư  
Siu Trinh Phó Bí thư  
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Lê Xuân Sót Chủ tịch  
Chu Xuân Tứ Phó Chủ tịch  
ỦY BAN NHÂN DÂN
Phạm Văn Trường Chủ tịch  
Nguyễn Hoài Nam Chủ tịch  
Rmah Thuyn Phó Chủ tịch  

                                       NHIỆM KỲ 2015-2020, 2016 - 2021

 
KHỐI ĐẢNG
Họ và tên Chức vụ Ghi chú
Phạm Văn Trường Bí thư  (Nghỉ hưu từ tháng 5/2020)
Vi Văn Tính Phó Bí thư TT  
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Phạm Văn Trường Chủ tịch  
Chu Xuân Tứ Phó Chủ tịch  
ỦY BAN NHÂN DÂN
Nguyễn Sang Chủ tịch  
Mai Ngọc Qúy Chủ tịch  
Rmah Thuyn Phó Chủ tịch  
     
 
NHIỆM KỲ 2020-2025, 2021 - 2026
 
KHỐI ĐẢNG
Họ và tên Chức vụ Ghi chú
Trịnh Thuyết Bí thư Từ tháng 5/2020 đến nay
Vi Văn Tính Phó Bí thư TT (Từ tháng 5/2020 đến nay)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Trịnh Thuyết Chủ tịch  
Chu Xuân Tứ Phó Chủ tịch  
ỦY BAN NHÂN DÂN
Lê Xuân Mạnh Chủ tịch  
Rmah Thuyn Phó Chủ tịch  
 

 
Quá trình thành lập và phát triển  >> Tổ chức cấu trúc >> 
Lịch sử lãnh đạo qua các kỳ  >> Điện tử hộp  >>
Thành giai đoạn 2010 - 2015 >> Định hướng phát triển 2015 - 2020 >>

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.